Edycja VI-VII – 2008 – 2009 rok

Święto Drzewa


Klub Gaja serdecznie dziękuje Radiu TOK FM, Radiu Blue, Radiu Roxy, Radiu Złote Przeboje, Radiu Kolor, Radiu Fabryka Tczew, Telewizji TVP Opole, TVP Olsztyn i TVP Łódź za emisję

PRO BONO spotów radiowych i telewizyjnych programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa.


DOFINANSOWANIE:

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PATRONATY: 

Patronat Ministra Środowiska, Honorowy patronat   Prezydenta m.st.Warszawy     

Partner strategiczny: Lasy Państwowe    

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa …
Leopold Staff

 

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.
Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Chcemy zainspirować dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. Placówki oświatowe w całym kraju nawiązują współpracę z najbliższym Nadleśnictwem. Lasy Państwowe, które są partnerem programu, udostępniają sadzonki drzew uczestnikom oraz służą pomocą swoich specjalistów.

Uważam, iż projekt Święto Drzewa doskonale wpisuje się w działania edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Angażuje społeczności lokalne, w szczególności dzieci i młodzież oraz kształtuje odpowiedzialność w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń.
Jestem przekonany, że projekt ten przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i klimatu, a także wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych. Dlatego też z przyjemnością przyjmuję honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem.
Organizatorom oraz wszystkim uczestnikom programu życzę wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań.

Maciej Nowicki – Minister Środowiska

 

Drzewa i klimat

Aktywność człowieka w zatrważającym tempie zmienia środowisko naturalne i wpływa na  procesy globalnych zmian klimatycznych, które coraz częściej przejawiają się rosnącą falą upałów suszami, huraganami, ulewami i powodziami.
Stężenie dwutlenku węgla CO2 – najważniejszego gazu cieplarnianego rośnie nieprzerwanie od czasów rewolucji przemysłowej. Pod koniec obecnego wieku średnia temperatura powietrza wzrośnie prawdopodobnie od 1,4 do 5,8°C.
Działania zapobiegające zmianie klimatu wymagają współpracy rządów, sektora, prywatnego i społecznego. Aby wdrożyć nowe działania klimatyczne i pakiety związane z odnawialnymi źródłami energii mówi się o około 90 miliardach euro w UE, co stanowi ok. 0,6% rocznego PKB UE. Stawros Dimas, komisarz unijny, stwierdził, że „stawka nigdy dotąd nie była tak wysoka. Globalne ocieplenie postępuje w takim tempie, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że to najprawdopodobniej nasza ostatnia szansa. W ciągu najbliższych dziesięcioleci musimy zapobiec osiągnięciu przez zmiany klimatyczne poziomu niszczącego, zagrażającego życiu milionów ludzi stanowiącego znaczące obciążenie dla gospodarki” powiedział niedawno.
Stoją przed nami priorytetowe zadania, takie jak spowolnienie i ostateczne odwrócenie procesu wylesienia, gdyż jest on odpowiedzialny za ok. 20% globalnych emisji gazów cieplarnianych (GC) – więcej niż wszystkie formy transportu, które stanowią ok. 14% globalnych emisji. Aby ograniczyć wzrost temperatury o 2°C powyżej temperatury z czasów przedindustrialnych, oznacza to konieczność zmniejszenia emisji globalnych  gazów cieplarnianych  do roku 2050 o co najmniej 50% w stosunku do  poziomu z 1990 roku.
Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za przyszłość planety, bo wszyscy odpowiadamy za swoje życie i za przyszłe pokolenia. Nadszedł czas działania. Szybkiego i zdecydowanego. Zapraszamy do wspólnej pracy dla Ziemi.

Sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla – i zawierają, jak się ocenia, o 50% więcej węgla niż atmosfera.

Jak włączyć się w Święto Drzewa?
Święto Drzewa to nie tylko akcja sadzenia drzew 10 października ale także całoroczny program edukacji ekologicznej obejmujący m.in. takie działania, jak:
•zakładanie przyszkolnych ogrodów i parków,
•oznaczanie drzew pomnikowych,
•poszukiwanie drzew świadków historii,
•zbieranie nasion drzew,
•zbieranie makulatury,
•przeprowadzenie lekcji tematycznych,
•wycieczki i zajęcia w terenie,
•przedstawienia i happeningi,
•konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie,
•nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi,

•sadzenie drzew w intencji pokoju na świecie


Kampania Miliarda Drzew dla Planety

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w roku 2009 program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP), która po sukcesach w roku 2007, kiedy to posadzono 2 miliardy drzew zamiast zakładanego miliarda, rozrasta się w Kampanię Siedmiu Miliardów Drzew. Ten ambitny cel zakłada posadzenie przynajmniej jednego drzewka na każdego mieszkańca Ziemi do końca 2009 roku. Do tej pory posadzono już ponad 4 miliardy drzew. Tak więc do dzieła! 

Kampania, realizowana jest pod patronatem laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, twórczyni Kenijskiego Pasa Zieleni, prof. Wangari Maathai oraz Jego Wysokości Księcia Monako Alberta II , jest próbą odpowiedzi na zagrożenia związane z globalnym ociepleniem, jak również na inne problemy równowagi ekologicznej, od kurczenia się zasobów wody po zanik bioróżnorodności.

“Sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla – i zawierają, jak się ocenia, o 50% więcej węgla niż atmosfera. Wylesienie, z kolei, odpowiadają za przeszło 20% dwutlenku węgla produkowanego przez człowieka, na równi z innymi źródłami emisji. Drzewa odgrywają także doniosłą rolę w zaopatrywaniu ludności wiejskiej i miejskiej w rozmaite produkty i usługi, dostarczając m.in. żywności, drewna, celulozy, leków i energii, oraz przyczyniając się do ochrony żyzności ziem, zasobów wód i różnorodności biologicznej”. (UNEP News Release 2008/11 ).

“Kampania Miliarda Drzew to wezwanie UNEP do blisko 7 miliardów ludzi wspólnie zamieszkujących dziś naszą planetę, aby podjęli proste, pozytywne kroki na rzecz ochrony klimatu. Jest to podstawowy problem naszych czasów, który można pokonać tylko poprzez powszechne działanie – indywidualne i kolektywne. Jestem przekonany, że nowy cel zostanie zrealizowany – drzewo po drzewie”, stwierdził dyrektor UNEP Achim Steiner.

Let’s plant a tree for peace

W tym roku po raz kolejny będziemy sadzić drzewa w intencji pokoju na świecie. Nasze przesłanie „Let’s plant a tree for peace” dotarło już do 100 organizacji w 35 krajach świata. Na apel odpowiedzieli między innymi członkowie Fundacji Ashoka – międzynarodowej organizacji pozarządowej, promującej zjawisko przedsiębiorczości społecznej, a także organizacje ekologiczne i organizacje pracujące na rzecz praw człowieka. W wielu miejscach Święto Drzewa to nie tylko akcje sadzenia drzew, ale także różnorodne projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego, tolerancji i przeciwko rasizmowi.
Pamiętajmy, pokój jest jedną z najcenniejszych ludzkich wartości. Codziennie docierają do nas informacje o nieszczęściach, jakie spotykają ludzi z powodu wojen i aktów terroryzmu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrobili coś na znak pokoju i przeciwko przemocy.

Z przyjemnością przesyłam Państwu ostatnio opublikowany przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska Narodów (UNEP) album Billion Tree Campaign, w którym został opisany program Klubu Gaja Święto Drzewa – Drzewa dla Pokoju.
Życzę wielu sukcesów w realizacji programu Święto Drzewa i gratuluję zmobilizowania uczestników z 35 krajów na świecie do udziału w sadzeniu drzew w intencji pokoju na świecie.
Achim Steiner – zastępca sekretarza generalnego ONZ i dyrektor wykonawczy UNEP

Poniżej zamieszczamy list w języku angielskim, zachęcający do udziału w akcji sadzenia drzew na świecie. Możecie wykorzystać go organizując Święto Drzewa w swojej szkole rozsyłając go do swoich przyjaciół  czy szkół partnerskich na świecie. Zostańcie rzecznikami pokoju na świecie.

LET’S  PLANT A TREE FOR PEACE
October 10th 2009

Peace is one of the most precious of human values.  We hear each day of the misfortunes that befall people because of wars and acts of terrorism. Sometimes we think that we cannot do anything about it, but our lives depend upon the attitude we adopt. That is why it is important that we, ourselves, make a simple gesture for peace. We should also remember that peace on Earth depends on whether we are able to preserve our natural resources and environment for future generations.

Tree Day is a project that Klub Gaja has been carrying out since 2003. It is a national and international action for planting trees on October 10 every year with an accompanying program for ecological education. The project is based on local activity, primarily of the youth, as well as the representatives of various institutions, local communities, local government, business, and non-government organisations. Since 2007 Tree Day is organising in connection with UNEP “Plant for the Planet: Billion Tree Campaign”. Our initiative was presented in UNEP “The Billion Tree Campaign Album”.

In 2008 with broad public participation, we planted 73700 trees, which were entered into the UN One Billion Trees for the Planet campaign database. School students in Poland collected 270 tons of scrap paper. 61400 people participated in the program, including school children and young people from various types of educational facilities, field education centres, as well as local communities, public agencies, local governments and business.

Our message: Let’s plant a tree for peace has reached 35 countries all over the world. The trees for peace were planted in Poland, Iceland, Lithuania, the Netherlands, Czech Republic, Columbia, Great Britain, Denmark, Austria, Ireland, India, and other countries. In many places of the world, Tree’s Day does not solely mean the action of planting trees for peace, but also other numerous projects for the protection of the natural environment, co-operation, and tolerance.

Each of us can plant a Tree for Peace or help in the promotion of this idea. The easiest way to do it is to send the information, the poster or the leaflet to a befriended school, an institution, or a person in any corner of our planet. We hope that each year we shall be more numerous and we shall plant more trees! For Peace!

If you want to get Tree Day poster and leaflet in English please contact with us. Please send us also your reports of the actions, photographs, and newspaper cuttings. Our address is Klub Gaja, 43-365 Wilkowice, ul. Parkowa 10, Poland, e-mail: klubgaja@klubgaja.pl.

Klub Gaja is a leading independent civil society organization dealing with environment protection and animal rights in Poland. It was founded by Jacek Bożek in 1988. Since 2004 it has a status of an organization of public benefit.

With very best wishes,
Yours sincerely

Jacek Bożek
President Klub Gaja,
Polish Ashoka Fellow


Zbieraj makulaturę, ratuj konie Idea akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” łączy w sobie dwa wcześniej realizowane przez Klub Gaja programy. Łączy kampanię „Zwierzę nie jest rzeczą”, w ramach której m.in. zajmujemy się problemem transportu koni na rzeź oraz program „Święto Drzewa” poświęcony ochronie i sadzeniu drzew.

Jak się w włączyć do akcji?

Bardzo prosto! Szkoły zbierają makulaturę i puszki, sprzedają te surowce, a pieniądze przesyłają na nasze konto (koniecznie z zaznaczeniem, że pochodzą z akcji „Zbieraj makulaturę ratuj konie”). W szkołach zbiórce mogą towarzyszyć stoliki informacyjne, wystawy, festyny. Klub Gaja przeznacza te pieniądze na akcję ratowania koni. Każda szkoła pod koniec roku otrzyma plakat ze zdjęciem uratowanych koni. Na uratowane przez nas zwierzęta czekają już stowarzyszenia i fundacje zajmujące się hipoterapią, pomocą niepełnosprawnym czy prowadzące schroniska dla koni. Organizacje te zapewnią im dobre warunki i dożywotnią opiekę. Czytaj więcej.


FAQ – Poradnik “O drzewach”

 

Poradnik “O drzewach”  to 15 najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących sadzenia, ochrony i roli drzew

Poradnik został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Święto Drzewa 2008

 raport z działań

 

wersja pdf do pobrania

 Święto Drzewa 2009  

raport z działań

wersja pdf do pobrania


Piknik dla klimatu
W niedzielę 29 sierpnia 2010 roku Klub Gaja uczestniczył w kolejnym już pikniku dla klimatu. Impreza odbywała się w Warszawie na Nowym Świecie, który na ten jeden dzień zamienił się w łąkę, gdyż ulica został przykryta naturalną darnią. Podczas imprezy prezentowaliśmy nasze działania związane z ochroną klimatu, szczególnie program „Święto Drzewa”. W związku ze zbliżającą się kolejną edycją programu 10 października 2010 roku. Na naszym stoisku można było otrzymać materiały edukacyjne Klubu Gaja np. poradnik „Chroń Klimat, – co ty możesz zrobić” – nasze nowe wydawnictwo, w którym przedstawiamy proste działania, które każdy z nas może przeprowadzić aby zmniejszyć zużycie energii czy wody. Przypominamy o tym, że oszczędzając energię nie tylko chronimy środowisko, ale też oszczędzamy pieniądze.

 

 

 


Nagroda Pegaza i posumowanie akcji “Zbieraj makulature, ratuj konie” 2009/2010
W roku szkolnym 2009/2010 uczestnicy akcji zebrali szacunkowo około 265 ton makulatury. W akcji wzięło udział 115 placówek oświatowych.

Laureatem Nagrody Pegaza została Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie w Gminie Kórnik, która po raz kolejny zebrała najwięcej makulatury.

Uroczyste wręczenie statuetki Pegaza odbędzie się 8 października 2010 roku w Warszawie, podczas inauguracji 8. edycji Święta Drzewa. Natomiast warsztat Pegaz dla uczniów biorących udział w akcji odbędzie się w pażdzierniku 2010 w ramach obchodów 8. edycji Święta Drzewa. Wspólnie stworzymy rzeźbę kolejnego Pegaza.

Wyróżnieni w akcji “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”:
* Przedszkole Iskierka w Krakowie
* SP w Mostach
* SP Fundacji PRIMUS we Wrocławiu
* II LO w Zawierciu
* SP nr 307 w Warszawie
* Zespół Szkól w Przystajni
* Zespół Szkół w Marzęcicach
* SP nr 3 w Zamościu
* SP w Boniewie
* SP w Iłowej
* Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku


Konkurs Czarodziejskie Drzewo 2009 rozstrzygnięty!

W dniu 28 maja 2010 Komisja Konkursowa Klubu Gaja w składzie – Beata Tarnawa, Jacek Bożek, Jolanta Migdał, po zapoznaniu się z nadesłanymi do Klubu Gaja kartami zgłoszeń i sprawozdaniami wyłoniła laureatów Konkursu Czarodziejskie Drzewo za osiągnięcia w Programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa w roku 2009. Nagrody Czarodziejskiego Drzewa zostaną wręczone tegorocznym laureatom podczas inauguracji Święta Drzewa 8 października 2010 roku w Warszawie.

LISTA LAUREATÓW CZARODZIEJSKIEGO DRZEWA 2009

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim
  – za posadzenie największej ilości drzew – 16 tysięcy
 • LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.
  – za posadzenie 3150 drzew podczas pikniku rodzinnego pracowników firmy
 • Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – Centrum Edukacji Ekologicznej
  – za zaangażowanie wszystkich gminnych placówek oświatowych – ponad 2,7 tysiąca uczestników
 • Nadleśnictwo Kudypy
  – za wielostronna współpracę oraz założenie Drzewko Szczęścia
 • Urząd Miasta w Łaziskach Górnych
  – za objęcie opieką 17 pomników przyrody
 • Gimnazjum nr 1 w Izdebkach i Leśnictwo Izdebki
  za wieloletnią współpracę i pomysł sadzenia drzew w pasie drogowym
 • Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach
  – za konsekwencję w działaniach i objęcie ochroną pomnikową lipy – Lipinianki Julianki
 • XIV Drużyna Harcerska w Wycisłowie
  – za zaangażowanie społeczności lokalnej i wspólne sadzenie drzew na placu zabaw
 • Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej w Mrągowie
  – za wielostronną współpracę w ramach programu Święto Drzewa
 • Szkoła Podstawowa w Nądni
  – za współpracę i podpisanie układu partnerskiego o współpracy z Urzędem Miejskim w Zbąszyniu
 • Zespół Szkół w Lelkowie
  – za wspólne posadzenie drzew z rodzicami wokół kościoła i cerkwi
 • Nagroda specjalna dla Nadleśnictwa Bielsko-Biała
  za wieloletnią współpracę w ramach programu Święto Drzewa

Serdecznie gratulujemy!

 


Drzewa polsko – islandzkie

Klub Gaja wspólnie z islandzkim partnerem „Święta Drzewa” w ciągu dwóch lat w obu krajach posadził 5655 drzew. Współpraca z islandzką organizacją pozarządową  Skógrćktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub) z Grindavik doczekała się uroczystego podsumowania przed dwoma nowo posadzonymi drzewami – bukiem wyhodowanym z nasion pobłogosławionych przez papieża Benedykta XVI i dębem.

Program edukacji ekologicznej Klubu Gaja „Święto Drzewa” został zapoczątkowany siedem lat temu. Sadzenie drzew ma aktywizować różnorodne społeczności do działań intelektualnych, artystycznych i społecznikowskich na rzecz edukacji o potrzebie poszanowania wszelkich istniejących skupisk leśnych, parkowych, starodrzewów, pomników przyrody; o wynikających z nich korzyściach, zwłaszcza tych związanych z ograniczeniem skutków zmian klimatycznych. Sadzenie drzew jest najprostszym sposobem zapobiegania tym zmianom.  – podkreśla prezes Klubu Gaja Jacek Bożek.

Więcej niż dwa to las

Najnowsza 7.edycja „Święta Drzewa” przyniosła plon w postaci 78 tys. zasadzonych drzew w całej Polsce i na świecie, i zainteresowanie edukacją ekologiczną 40 tys. osób. W latach 2008- 2010 jednym z partnerów  zagranicznych programu została organizacja Skógrćktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub) w Grindavik w Islandii. Dzięki tej współpracy w Polsce i w Islandii zasadzono blisko 6 tys. drzew, m.in. w Rejkiaviku- stolicy Islandii.

Grindavik znajduje się w południowo- wschodniej części wyspy. W tym tak zimnym kraju czas wegetacji trwa tylko kilka miesięcy. Powtarzane w Islandii powiedzenie „Tam gdzie jest więcej niż dwa drzewa jest las” dobrze oddaje sytuację tego kraju. Tym bardziej, pomimo tak uciążliwych warunków klimatycznych i geograficznych Islandczycy są spragnieni drzew, a Skógrćktarfélag Grindavíkur zawiązał się głównie po to, by chociażby tylko za pomocą niewielkich,  prywatnych środków sadzić drzewa w najbliższej okolicy. Przyłączenie się do „Święta Drzewa” Klubu Gaja, podpatrzenie dobrych praktyk polskiej organizacji związanych z aktywizacją społeczną na rzecz edukacji ekologicznej znacząco zwiększyło zainteresowanie celami Skógrćktarfélag Grindavíkur wśród Islandczyków nie związanych bezpośrednio z tą organizacją. Skutecznym środkiem okazał się także przygotowany przez Klub Gaja informator o „Święcie Drzewa” wydany w czterech językach, w tym w języku islandzkim.

Lata 2008-2009

W 2008 roku podczas pierwszej wizyty Klubu Gaja na wyspie wspólnie posadzono ponad 70 świerków i topoli. Właśnie te drzewa sadzone z mozołem w kamienistym gruncie, miejscami pokrytym lawą, są gatunkami, które w tak trudnych warunkach mają szansę na wzrost.
W tym samym roku, kilka miesięcy później Islandczycy wzięli udział w ogólnopolskiej inauguracji 6. edycji „Święta Drzewa” w Warszawie polegającej na uroczystym sadzeniu trzech jabłoni  w Parku im. Marszałka Rydza- Śmigłego. Następnie wraz innymi partnerami programu islandzcy goście sadzili młodnik sosny w Nadleśnictwie Chojnów koło Piaseczna (Leśny Kompleks Promocyjny “Lasy Warszawskie”) oraz w sadzeniu blisko 4 tys. dębów, grabów i lip w Nadleśnictwie Babki pod Poznaniem. Islandczycy mogli także wędrować po lasach w Beskidzie Małym w rejonie Wilkowic (tu znajduje się siedziba Klubu Gaja) oraz w Beskidzie Śląskim w Szczyrku.

Rok później (2009) islandzka inauguracja „Święta Drzewa” przy udziale Klubu Gaja (druga wizyta) wystartowała 23 czerwca w Grindavik. Dzieci z dwóch miejscowych przedszkoli i szkoły, pastor, przedstawiciele kultury i lokalnego samorządu posadzili w swoim  mieście 640 drzew. Wcześniej drzewa zasadzono także w stolicy kraju – Rejkiaviku. Sadzenie drzew w październiku, kiedy w Polsce przypada oficjalna inauguracja święta byłoby niemożliwe. Zimno i dokuczliwy wiatr nie pozwoliłyby drzewom na zakorzenienie i wzrost.

Ogród sensoryczny laureata „Święta Drzewa”

Ogólnopolska inauguracja 8. edycji „Święta Drzewa” odbędzie się tradycyjnie w październiku, w Islandii miała miejsce już w maju. Dzieci ze wszystkich szkół i przedszkoli w Grindavik oraz mieszkańcy miasta posadzili razem 540 drzew. W czerwcu planowano także kolejne sadzenie drzew w stolicy Islandii. W Polsce ostatnim akcentem współpracy polsko – islandzkiej jest sadzenie dębu w ogrodzie warszawskiego przedszkola  nr 244 „Niegocińskie Skrzaty”.  Placówka zdobyła nagrodę „Czarodziejskiego Drzewa” z wybitne zaangażowanie w realizację 7. edycji „Święta Drzewa”, ale nie spoczęła na laurach. Goście z Islandii zobaczą jak „Święto Drzewa”  inspiruje do kolejnych działań. Przedszkole ponownie wzięło udział w programie (8. edycja) i założyło na terenie ogrodu przedszkolnego „Ogród sensoryczny – Cztery pory roku“.

Nazwa taka nie jest przypadkowa. Drzewa, krzewy, byliny zostały tak dobrane, aby o każdej porze roku rozbrzmiewała w nim harmonijna symfonia barw, zapachów, dźwięków. Ucztą dla oczu będą kwitnące krzewy forsycji, ketni, irgi, przebarwiające się liście winobluszczu, berberysu, tawuły. W zmysłowym ogrodzie nie mogło zabraknąć roślin, które urzekają wonią kwiatów i liści. Niektóre z nich jak sosna zwyczajna czy jałowce, mają działanie bakterio i grzybobójcze. Ponadto korzystnie jonizują powietrze. Urokliwe dźwięki będą wydawać gałązki akacji i śliwy, szumiące liście oraz radujące się ptaki i owady. Wypadkową tych doznań będzie wielozmysłowe obcowanie z przyrodą naszych wychowanków.” – napisano w nadesłanym do Klubu Gaja sprawozdaniu.

Sadzeniu buka i dębu  w warszawskim przedszkolu przyglądały się dwie nauczycielki z przedszkoli w Grindavik –  panie: Hulda Johannsdottir i Albina Unndorsdottir.

Oby i te drzewa okazały się czarodziejskie dla współpracy polsko – islandzkiej.

Święto Drzewa w Islandii


Sadzenie dębu i konferencja prasowa

W dniu 15 czerwca (wtorek) o godz.11.00 w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbędzie się konferencja prasowa na podsumowanie współpracy polsko-islandzkiej w programie Święto Drzewa 2008-2010. W konferencji wezmą udział :  Marian Pigan – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w Polsce, Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Jacek Bożek – prezes Klubu Gaja, Agusta H. Gisladottir – koordynator z organizacji Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub) w Grindavik w Islandii

Podczas konferencji odbędzie się m.in. prezentacja dobrych praktyk wypracowanych podczas realizacji programu Święto Drzewa. Po konferencji odbędzie się sadzenie drzewa w ogrodzie sensorycznym Przedszkola nr 244 „Niegocińskie Skrzaty”.

Program edukacji ekologicznej Klubu Gaja Święto Drzewa został zapoczątkowany siedem lat temu. Sadzenie drzew ma aktywizować różnorodne społeczności do działań intelektualnych, artystycznych, społecznikowskich na rzecz edukacji o potrzebie poszanowania wszelkich istniejących skupisk leśnych, parkowych, starodrzewów, pomników przyrody; o wynikających z nich korzyściach, zwłaszcza tych związanych z ograniczeniem skutków zmian klimatycznych. Sadzenie drzew jest najprostszym sposobem zapobiegania tym zmianom. – podkreśla prezes Klubu Gaja Jacek Bożek. 7.edycja Święta Drzewa przyniosła plon w postaci ponad 78 tys. zasadzonych drzew z całej Polsce i na świecie oraz zainteresowanie edukacją ekologiczną 40 tys. osób.

W latach 2008 – 2010 partnerem zagranicznym programu Święto Drzewa została organizacja Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub) w Grindavik w Islandii. Dzięki tej współpracy
w Polsce i w Islandii zasadzono blisko 6 tys. drzew, m.in. w stolicy Islandii – Reykjaviku.

Od 2008 r. Klub Gaja przyznaje nagrody Czarodziejskiego Drzewa instytucjom, organizacjom, firmom
i ludziom wybitnie zaangażowanym w realizację Święta Drzewa. Jedną z nich otrzymało Przedszkole „Niegocińskie Skrzaty”. Nagroda mogła być sposobem na podsumowanie pracy placówki, a okazała się krokiem w przyszłość: przedszkole założyło Ogród sensoryczny.


Rosną drzewa, rosną mali ludzie

– ciąg dalszy najciekawszych sprawozdań z realizacji podjętych działań w ramach 7. edycji Święta Drzewa

Z całej Polski do Klubu Gaja docierają relacje i sprawozdania z działań przeprowadzonych z okazji  7. edycji Święta Drzewa. Placówki edukacyjne przywiązują coraz większą wagę do programów aktywnej edukacji ekologicznej, a co ważniejsze inspirują innych do podobnych działań. Z nadesłanych sprawozdań wybierzemy najlepszych, na których czeka statuetka Czarodziejskiego Drzewa. Na tych, którzy nie tylko sadzą drzewa, ale także zbierają makulaturę w ramach programu Zbieraj makulaturę, ratuj konie mamy statuetkę Pegaza.

Jeden z ubiegłorocznych laureatów Czarodziejskiego drzewa Zespół Szkół w Marzęcicach (woj. warmińsko- mazurskie) tym razem obsadził 50 arów i zajął się restytucją cisa. Szkoła zaangażowała do akcji kilka instytucji i organizacji m.in. koło łowieckie Szron i sołectwa gminy Kurzętnik. Tradycją szkoły jest także sadzenie drzew i krzewów w przydomowych ogródkach uczniów. Pod patronatem Nadleśnictwa Brodnica szkoła bierze udział w programie Kasztanowce w potrzebie, a w listopadzie otrzymała od leśników nagrodę oraz Drzewo Pokoju – świerk benedyktynkę. Święto Drzewa w tej szkole jest obchodzone przez cały rok i składa się aż z 15 różnych form aktywności intelektualnej i społecznej. Z miejscowymi kołami łowieckimi współpracuje również Szkoła Podstawowa im. Tuwima w Lipinkach (woj. warmińsko- mazurskie), która zasadziła aż 2 tys. młodych buków, w tym Drzewo dla pokoju, a dorodną lipę w centrum terenu przy szkole udało się wpisać do rejestru pomników przyrody. Lipa ma swoje imię, wybrane w konkursie i nazywa się Lipinianka Julianka. Zabiegi o uznanie jej przez radę gminy jako pomnika przyrody trwało aż dwa lata! Uczniowie zaangażowali się także w zbiórkę bukwi czyli nasion buka służących do wyhodowania sadzonek drzew. Jest to wyjątkowo żmudna i ciężka praca (…) Na kolanach staraliśmy się jednak uczciwie wykonać zadanie (…) – opisuje Elżbieta Kapusta. Pracując staraliśmy się zauważyć to piękno, które niosą z sobą drzewa. Bukwi zebrano 10 kilogramów!

Aż 505 drzew posadziło Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Zamościu (woj. lubelskie). Placówce udało się do tego namówić zarząd pobliskiego osiedla mieszkaniowego Promyk.  Dlatego drzewka zostały zasadzone nie tylko dla dobra przedszkolaków – w ich ogrodzie, ale także dla dobra wielu innych ludzi – spacerujących bulwarami nad rzeką Łabuńką oraz korzystających z kompleksu rekreacyjno- sportowego i placu zabaw, bo i tam pojawiły się nowe nasadzenia. Tu w sadzeniu wzięły udział także dzieci spoza przedszkola wraz ze swoimi rodzicami. Natomiast sama zachęta do udziału w Święcie Drzewa dotarła do przedszkola z Nadleśnictwa Zwierzyniec, a przewodnikiem, który prowadził dzieci po świecie wiadomości o przyrodzie i drzewach był Pan Kasztan. W przedszkolnym ogrodzie każde dziecko posadziło swoje drzewko nazywając je własnym imieniem. Codzienne sprawdzanie jak czuje się mój „imiennik” stało się miłym zwyczajem.

Parafia grecko- katolicka i parafia rzymsko- katolicka zostały zaproszone na Święto Drzewa przez Szkołę Podstawową w Lelkowie  (woj. warmińsko– mazurskie). Drzewka – prawie 200 –  zasadzono i przy cerkwi, i przy kościele – wspólnie z rodzicami. Przedtem  dzieci przemaszerowały w kolorowych nakryciach głowy,a zatem:  (…) nie mogły przejść przez naszą miejscowość niezauważone. Nasi uczniowie byli bardzo zaangażowani podczas sadzenia drzew, było to dla nich nowe doświadczenia. – napisały w sprawozdaniu organizatorki: Anna Andrejuk- Klufas i Anna Rutkowska.

Po raz pierwszy do Święta Drzewa przyłączył się Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (woj. mazowieckie). O sadzonki drzew oraz przedstawienie istotnych wiadomości związanych z lasem zatroszczyło się Nadleśnictwo Łąck. Drzewa: lipy, klony i derenie zdobią przyszkolny ogród. Głos Olecka zrelacjonował natomiast Święto Drzewa w Szkole Podstawowej w Stożnem (woj. warmińsko – mazurskie), która także do programu przyłączyła się po raz pierwszy. Posadzone Drzewo dla pokoju stało się dla uczniów pierwszym świadomym aktem przystąpienia do zalesiania świata.

Gimnazjum nr 1 w Nasielsku (woj. mazowieckie) do udziału w święcie zaprosiło Dom Pomocy Społecznej i komisariat policji w Nasielsku. Drzewka zasadzono właśnie przed tymi instytucjami. Kierownictwo DPS i jego mieszkańcy powitali nas bardzo miło. I mieszkańcy, i nasi uczniowie byli bardzo wzruszeni. Nie spodziewaliśmy się tak ciepłego przyjęcia. Otrzymaliśmy zapewnienie, że będą dbać o to Drzewko pokoju oraz zaproszenie do kolejnych wizyt. – opisuje szkolny koordynator akcji Agnieszka Pałaszewska. Gimnazjum nr 1 w Izdebkach (woj. podkarpackie) do udziału w święcie zaprosiło Brzozowski Portal Internetowy, który przygotował relację filmową z wydarzenia dostępną dla wszystkich zainteresowanych widzów w internecie. Szkoła uczestniczy w Święcie Drzewa już po raz piąty i tak jak w poprzednich edycjach, i tym razem, zasadziła drzewa (200 sadzonek) w pasie drogowym na tzw. serpentynach. Kurier Gołdapski opisał natomiast działania Szkoły Podstawowej w Dubieninkach (woj. warmińsko- mazurskie), która Święto Drzewa obchodziła po raz drugi.

W sprawozdaniu nadesłanym z Zespołu Szkół im. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim (woj. podlaskie) czytamy: Znaczenie drzew jest niezastąpione dla regulacji klimatu, gospodarki wodnej oraz składu i ruchu powietrza. Las służy jako znakomity materiał badawczy zarówno nauce jak i lecznictwu (…) Mimo upomnień ekologów często ignorujemy fakt, że zapobiega on powodziom, erozji gleby, lawinom i w pewnej mierze negatywnym skutkom rozwoju cywilizacji. Należy także zwrócić uwagę na funkcje zdrowotne lasów gdyż są one filtrem dla wszelkich zanieczyszczeń powietrza. Wyłapują swoimi liśćmi cząsteczki pyłów i sadzy – dlatego należy je sadzić. Uczniowie nie tylko zasadzili drzewa wokół szkoły, ale także zredagowali Prośby drzew: Nie wylewaj w pobliżu mnie szkodliwych płynów, Nie obdzieraj mnie z kory, i nie nacinaj tylko po to, żeby sprawić sobie przyjemność, Nie zawieszaj na mych gałęziach huśtawek. Przeprowadzili także   rysunkowy Kiermasz pomysłów o drzewach.

Kto widział powietrze? – takie pytanie postawiono przed grupą średniaków z Przedszkola Słoneczko w Rogalinku (woj. wielkopolskie). Placówka po raz pierwszy przyłączyła się do Święta Drzewa  i zasadziła je w swoim ogródku. Drzewa otrzymały imiona wymyślone przez dzieci: Po burzliwych dyskusjach dzieci zdecydowały: Igiełka, Puchatek, Świetlik. Imię czwartego drzewka wybrały panie wraz z panią dyrektor. Imieniem tym jest Słoneczko, tak jak nazwa naszego przedszkola. – napisały w sprawozdaniu Lidia Rachwał i Natalia Jankowiak. Do święta przyłączają się także placówki prywatne jak na przykład Przedszkole Niepubliczne Iskierka w Krakowie. To debiut tej placówki w naszym programie, ale bardzo udany, bo wzmianka o nim ukazała się w Wiadomościach lokalnych rady dzielnicy. Dzieci otrzymały medale Przyjaciel drzewa i złożyły uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązały się do przestrzegania zasad ochrony przyrody. Zaangażowano także rodziców, którzy z pewnością pomogli dzieciom, które zgłosiły się do konkursu fotograficznego Las w obiektywie w różnych porach roku. Medale Przyjaciela lasu otrzymały natomiast dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białowieży (woj. podlaskie). Obchody Święta Drzewa nie zostały zakończone 10 października, ale stały się początkiem cyklu zajęć dot. znaczenia lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka omawianych na zajęciach szkolnego koła ekologiczno- biologicznego, które było głównym inicjatorem święta w placówce.

W Wycisłowie (woj. wielkopolskie) święto zorganizowała 14 Drużyna Harcerska, która do współpracy pozyskała mieszkańców miejscowości, Ochotniczą Straż Pożarną i sołtysa. Drzewa i krzewy zasadzono na placu zabaw tworzonym przez gostyńskie stowarzyszenie Dziecko dzięki Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Mamy nadzieję, że nasze działania poprawią estetykę wspólnego miejsca wypoczynku oraz przyczynią się do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych (…) Dzięki obchodom Święta Drzewa była okazja do zaszczepienia w młodzieży wrażliwości w stosunku do największych roślin lądowych. – napisała Róża Jędrosz, opiekunka harcerzy z Wycisłowa. Informacje o działaniach pojawiły się na trzech portalach i w ABC Gostyńskim.

Wykonana na flecie piosenka Life is a long song zainaugurowała Święto Drzewa w Ośrodku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Rusinowicach (woj. śląskie) gdzie drzewa, posadzone na placu rekreacyjnym, utworzyły alejkę Benedykta XVI, ponieważ zostały wyhodowane z nasion przez niego poświęconych podczas pielgrzymki do Polski. Prace z konkursu Drzewo z sylwetki uczniów przyozdobiły korytarz Szkoły Podstawowej w Skulsku (woj. wielkopolskie). Na arkuszach szarego papieru uczniowie odrysowali sylwetkę jednego z siebie, a potem dorysowując konary i liście tworzyli drzewo fantazji, używając dowolnie wybranych materiałów. Do działań placówkę motywował i organizował je szkolny Klub Podróżnika i Odkrywcy. Gazetka ścienna z osobliwościami przyrody takimi jak: krzywy las, drzewa syjamskie czy brzoza ławka została przygotowana w ramach Święta drzewa w Gimnazjum w Kryłowie (woj. lubelskie). Placówka posadziła sto klonów i świerków od Nadleśnictwa Mircze. Kilka drzew posadzono wokół obelisku z mottem Jana Pawła II przy drodze do ruin zamku w Kryłowie.

Dziecko powinno często przebywać w środowisku, aby je lepiej poznać i zrozumieć. Takiej żywej wiedzy nie dostarczy mu żaden podręcznik. Ono musi tam po prostu być, czuć, przeżywać i aktywnie uczestniczyć. – napisała Joanna Betlejewska ze Szkoły Podstawowej w Gnojnej (woj. opolskie), która posadziła 50 drzewek, a w szkolnej bibliotece zorganizowała kącik poświęcony wydawnictwom ekologicznym, również tym przygotowywanym przez Klub Gaja. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 20 w Bielsku- Białej Święto Drzewa powiązała z programem Akademii 3R, a Szkoła Szpitalna w Białymstoku zasadzenie drzew zaproponowała dzieciom z oddziału onkologicznego. Zespół Szkół Sportowych w Koszalinie do sadzenia drzew zaprosił m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Kolejki Wąskotorowej i Nadleśnictwo Manowo. Niegocińskie Skrzaty czyli Przedszkole nr 244 w Warszawie ubiegłoroczny laureat Czarodziejskiego Drzewa zasadziło tym razem 15 sosenek i Drzewo dla pokoju.

W tym roku nasze przedszkole po raz pierwszy włączyło się do ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji sadzenia drzew i chcielibyśmy, aby ten szczytny cel programu Święto Drzewa wpisał się na stałe w kalendarz naszych przedszkolnych działań i stał się coroczną tradycją. – napisała w sprawozdaniu Bogusława Więcek z Przedszkola Samorządowego w Drwini (woj. małopolskie). Dzieci zasadziły 60 drzew i odwiedziły Pomnik Przyrody – dąb liczący 181 lat w Rezerwacie Przyrody Lipówka. Dzięki katechetce s. Barbarze zobaczyły film o św. Franciszku z Asyżu, który jest patronem ekologów. W Przedszkolu nr 21 „Akademia Pana Kleksa” w Poznaniu dzieci z okazji Święta Drzewa miały możliwość obejrzenia zakładu zajmującego się utrzymaniem porządku w mieście oraz Wytwórni Artykułów Higienicznych w Olszewie. Nie potrzeba wycinać lasów, aby dostarczyć tu surowca do produkcji, bo papier toaletowy wytwarzany jest z makulatury. Najbardziej podobała się nam ogromna „pralka”, do której wrzuca się makulaturę – powstaje wtedy masa do dalszej produkcji. – czytamy w sprawozdaniu przygotowanym przez  Dorotę Pietrzak i Małgorzatę Nawrocką. Na koniec tej wycieczki każde dziecko dostało… rolkę papieru toaletowego. Inni mali poznaniacy – uczęszczający do Przedszkola nr 86 Tęczowy Świat posadzili 70 drzew oraz wybrali się na wycieczki do pobliskich parków i ogrodu botanicznego.

Przegląd nadesłanych sprawozdań, z których część ukaże się jeszcze w osobnym raporcie o Święcie Drzewa 2009 kończymy fragmentem wiersza, który powstał w Szkole Podstawowej nr 238 w Warszawie,a jego autorką jest Małgorzata Mutkowska:

Drzewo w roku

(…)

W wakacje rozstawiam namiot pod drzewem
I zachwycam się ptaków śpiewem.
A gdy słyszę szum drzew lub brzęczenie pszczoły,
Nie chce mi się wracać do mojej szkoły.

(…)

Wiosną sadzimy w szkole drzewka,
Potrzebna do tego łopatka i konewka.
Wyrosną z nich olbrzymie drzewa,
Których tak bardzo światu potrzeba.

Życzymy Wam udanych wakacji – pełnych przyrody! W następnym numerze spotkamy się już po letnim wypoczynku tuż przed Świętem Drzewa 2010 !

Biznes nie zawiódł

W Nadleśnictwie Chojnów firma Lease Fleet Management Polska (usługi związane z zarządzaniem flotą pojazdów) partner programu Święto Drzewa zasadził 3150 drzew i zaangażował w to działanie ponad 50 osób oraz American Chamber of Commerce in Poland.

Tysiąc drzew tak by powstał przyzakładowy ogród w Biskupicach Podgórnych podjęła się zasadzić firma LG Electronics Wrocław (fabryka pralek i lodówek). Zakładając przyzakładowy park mieliśmy na względzie nie tylko walory estetyczne. Firma LG Electronics chętnie włącza się w działania mające na celu ochronę środowiska, propagowanie zdrowego stylu życia, między innymi poprzez proekologiczną organizację przestrzeni przemysłowej. Ostatnio utworzyliśmy specjalną grupę projektową tzw. GREEN TDR zajmujący się głównie rozwiązaniami mającymi na celu redukcję emisji dwutlenku węgla przez naszą firmę i naszych dostawców oraz innymi działaniami proekologicznymi typu: segregacja odpadów, oszczędność energii. Założenie przyzakładowego ogrodu jest również elementem naszego projektu, ponieważ dzięki temu w przyszłości zwiększymy bioróżnorodność terenu oraz przyczynimy się do zmniejszenia (choć w niewielkim stopniu) emisji dwutlenku węgla do atmosfery. – wyjaśnia Monika Rochowska specjalista ds. Ochrony Środowiska w LG Electronics. Firma zapowiedziała także, że przystąpi także do programu Klubu Gaja Zbieraj makulaturę, ratuj konie.

We Wronkach firma GELG (zajmująca się obróbką metalu) posadziła 550 drzew i Drzewo dla pokoju, a do udziału w programie Święto Drzewa zaprosiła stowarzyszenia: Biznes Wroniecki i Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz trzy inne firmy.

Aktywne samorządy

Urząd Miasta i Gminy Prusice (woj. dolnośląskie) zadeklarował posadzenie 100 drzew oraz 500 uczestników przy współpracy z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie. Drzewka zostały posadzone na terenie całej gminy: w miejscowościach Budzicz, Skokowa, Piotrkowice i Prusice. Duży udział w sadzeniu mieli uczniowie. Ponadto w akcji wzięło udział stowarzyszenie Młodzierz z Budzicza i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Urząd Miasta Górowo Iławeckie zgłosił posadzenie 200 drzew, w tym Drzewo dla pokoju, przy współpracy lokalnego nadleśnictwa oraz firmy Przyjazny Ogród.

818 drzew, w tym 9 Drzew dla pokoju oraz 2174 uczestników to efekt programu Święta Drzewa w całym powiecie limanowskim gdzie co roku akcję koordynuje Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej.  Jedna z tamtejszych szkół – Szkoła Podstawowa w Nowym Rybiu do udziału w programie zaprosiła szkoły partnerskie z Włoch, Sycylii, Rumunii, Słowenii i Turcji.  Działające przy Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Centrum Edukacji Ekologicznej na Święto Drzewa zaprosiło ok. 2,5 tys. uczestników czyli uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy zasadzili ponad pół tysiąca drzew. Zorganizowano także piknik edukacyjny.

Urząd Miejski w Koszalinie, który także zgłosił oficjalnie swój udział w programie zapowiedział posadzenie 50 drzew. Zaproszono także koszalińskie placówki oświatowe, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, zarząd dróg miejskich i koszalińskie media.


Święto Drzewa na Opolszczyźnie

Spotkania/prezentacje prowadzone przez Klub Gaja w dniach 1, 2 i 5 marca 2010 na tema Święta Drzewa wzbudziły szerokie zainteresowanie na Opolszczyźnie. Na spotkania zaprosiliśmy między innymi studentów IV roku Filologii słowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego, którzy postanowili w ramach projektu zasadzić drzewa podczas planowanego wyjazdu do Serbii. Wszyscy byli zgodni, że idea sadzenia drzew na całym świecie, jako najłatwiejsza droga do przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest genialna.

Zajęcia odbyły się również w Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu oraz Gimnazjum w Strzeleczkach. Dzieci i młodzież szczególnie chętnie brała udział w dyskusji na temat sadzenia drzew i wykazała równie duże zainteresowanie akcją Zbieraj makulaturę – ratuj konie. Trzymamy kciuki za naszych młodych “misjonarzy”, którzy już nie mogą doczekać się kiedy z ich sadzonek wyrosną piękne i duże drzewa.


Wręczenie certyfikatu Święta Drzewa

We wtorek 16 marca 2010 roku przedstawiciel Klubu Gaja wręczył Certyfikat Partnera Programu Święto Drzewa pani Katarzynie Jagielińskiej, koordynatorce projektu Partnerstwo dla Klimatu w Ministerstwie Środowiska w Warszawie.

 


Wystawa Święto Drzewa w Sferze

W dniach 16 – 29 marca w głównym pasażu centrum handlowego Sfera II w Bielsku-Białej można oglądać wystawę Klubu Gaja przybliżającą działania podejmowane w ramach programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa.

Wystawa składa się z kompletu 7 plansz, przygotowanych w wydruku wielkoformatowym w modułach 210×100 cm. Wystawa propaguje program Święto Drzewa, jako dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego oraz ochrony klimatu. Na wystawie zamieszczone zostały informacje o programie „Święto Drzewa”, partnerach programu, wiadomości dotyczące Kampanii „Miliarda Drzew dla Planety” i rozwoju zrównoważonym, a także przykłady z działań podjętych w kraju takich jak: sadzenie drzew w intencji pokoju na świecie, sadzenie lasu, zakładanie ogrodów, szukanie drzew pomnikowych czy konkursy.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy Klubu Gaja.


Święto Drzewa w Indiach

W pierwszych dniach marca 2010 dzięki pomocy stowarzyszenia Ashoka mogłem odbyć ważne spotkania i rozmowy, które mogą zaowocować rozwojem programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa” w Indiach.

We wtorek 2.03.2010 w Delhi spotkałem się z szefostwem firmy LeasePlan Indie. Polski oddział tego międzynarodowego przedsiębiorstwa jest partnerem programu „Święto Drzewa”. W trakcie spotkania podzieliłem się moją wiedzą i doświadczeniem z prowadzenia kampanii społecznych oraz omówiliśmy możliwości przeniesienia „Święta Drzewa” na grunt indyjski.

Następnego dnia w czasie uroczystości wręczenia nominacji nowym członkom Ashoki, które odbyły się w Global art Village w Delhi, miałem możliwość bezpośredniego spotkania z potencjalnymi partnerami programu z organizacji pozarządowych. Rozmowy z Sonamem Jorgyesem z Ladaku i  Manojem Bhattem pracującym u źródeł Gangesu mogą doprowadzić do podjęcia wspólnych przedsięwzięć na terenie Indii.

Na zdjęciach od lewej: Jacek Bożek na spotkaniu z firmą LeasePlan Indie oraz Sonam Jorgyes z Ashoki


Święto Drzewa w SP nr 74 we Wrocławiu

 

Wykłady na temat programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa” Klubu Gaja spotkały się ze sporym zainteresowaniem w szkole podstawowej nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu. W zajęciach wzięła udział spora grupa dzieci, które okazały się bardzo twórcze i chętnie opowiadały o tym jak, ich zdaniem, można chronić drzewa, zapobiegać ich degradacji i znajdować nowe przestrzenie do zalesiania. Ich ekologiczna wyobraźnia nie miała granic! Poza głównym tematem, przy którym wszyscy pracowali bardzo sprawnie i zadziwiająco konsekwentnie, dzieci opowiadały o swoich zwierzątkach, tych już posiadanych i tych wymarzonych. Przy okazji nie brakowało także wielu niesamowitych historii o ratowaniu jeży… Składamy serdeczne podziękowania paniom nauczycielkom, które bardzo chętnie angażują się w edukację ekologiczną.

 

 


COP 15. Zasadź dobry klimat

Klub Gaja wziął udział w światowym szczycie klimatycznym w Kopenhadze – COP 15. Wśród uczestników konferencji i mieszkańców Kopenhagi rozdaliśmy razem z wolontariuszami 10 tysięcy certyfikowanych nasion dębów z Puszczy Białowieskiej, pozostałości ostatnich w Europie lasów pierwotnych liściastych i mieszanych. To był dobry pomysł promocji dzie-dzictwa przyrodniczego Polski. Nasiona dzięki wsparciu Lasów Państwowych otrzymaliśmy z Biura Nasiennictwa Leśnego. Żołędzie znajdowały się w kopercie z pełną instrukcją, jak i gdzie je posadzić. Całe wydarzenie odbyło się pod hasłem Zasadź dobry klimat i spotkało się z ciepłym przyjęciem w szczególności przez Duńczyków, którzy chcieli posadzić po kilka dębów w swoich ogrodach czy na balkonach.

Do Kopenhagi przenieśliśmy także rzeźby Tree Hugger Project z artystycznej akcji Agnieszki Gradzik i Wiktora Szostalo, które prezentowaliśmy podczas COP 14 w Poznaniu w 2008 r. Wydarzenie Zasadź dobry klimat możliwe było dzięki wsparciu partnera programu Święta Drzewa – firmy LeasePlan, której dziękujemy! Rzeczpospolita napisała: W tłumie wyróżniał się polski Klub Gaja, a pewien francuski dziennikarz działania pięcioosobowej ekipy Klubu Gaja skwitował stwierdzeniem: You are everywhere! (Jesteście wszędzie!).

Według wielu obserwatorów konferencja zakończyła się jednak fiaskiem i wzbudziła rozczarowanie. Jacek Bożek skomen-tował to po powrocie w jednym z wywiadów – Przede wszystkim po tym co zobaczyłem i zrozumiałem w Kopenhadze muszę wyraźnie rozgraniczyć to co się dzieje na świecie od tego co się dzieje w Polsce. Z punktu widzenia polityki globalnej COP 15 był porażką. W zasadzie nie podjęto żadnych decyzji i znów odsunięto wszystko na następny rok. Wielkim sukcesem określa się ustanowienie funduszu dla krajów rozwijających się, ale przecież nie wiadomo kto będzie dawał pieniądze i na jakich zasadach więc i to oddala się w czasie. Oczywiście trzeba pamiętać, że szczyt w Kopenhadze to następstwo pewne-go procesu. To nie pierwsze czy drugie spotkanie, ale jak mówi jego numeracja już 15. Czyli mężowie stanu, ważni ludzie spotykają się co rok. I co? I nic. Albo bardzo niewiele . To jest niedobry sygnał dla świata. Poziom komplikacji tej sytuacji jest taki, że nie można się już łudzić, że ktoś wymyśli jedno dobre rozwiązanie. Polityka globalna stała się kompletnie niesterowalna.

Mówię niesterowalna, ponieważ chcę podkreślić, że ludzie owszem dochodzą do jakiegoś wspólnego wniosku, ale potem nie potrafią razem sterować tym wielkim globalnym statkiem w jednym i tym samym kierunku. Każdy chce płynąć w swoją stronę i w końcu statek dryfuje. To mój ogląd sprawy z punktu widzenia globalnego. Z punktu widzenia europejskiego w Kopenhadze Unia Europejska bez wątpienia stała się liderem nadchodzących zmian. Na początku konferencji udzieliłem pewnego wywiadu, który wielu organizacjom pozarządowym nie spodobał się. One mówiły, że w ciągu 20 lat trzeba ograni-czyć emisję o 50 procent, a ja powiedziałem, że w tym czasie ograniczenie jej o 20 procent będzie wielkim sukcesem i nadal tak uważam.

Pomysł posadzenia żołędzi wzbudzał zainteresowanie

Jacek Bożek i Achim Steiner – zastępca sekretarza generalnego ONZ

rozmawiaja o sadzeniu dzrew i wpływie tych działań na redukcję emisji dwutlenku węgla

Sadzimy drzewa dla całej Ziemi

W ubiegłym roku do kampanii sadzenia drzew prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) dopisaliśmy 73 700 drzew zasadzonych w Polsce i na świecie w ramach Święta Drzewa Klubu Gaja. W tym roku dopisa-liśmy kolejne drzewa. Dzięki Waszemu zaangażowaniu posadziliśmy 63 155 drzew, a do programu przyłączyło się 40 tys. osób.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane karty zgłoszeń, sprawozdania i fotografie. Wiele z nich zamieścimy w raporcie o 7. edycji Święta Drzewa, który wydamy w czerwcu.

Rosną drzewa, rosną mali ludzie

Święto Drzewa – program edukacji ekologicznej Klubu Gaja doczekał się już swojej siódmej edycji. Sadzenie drzew w całej Polsce i na świecie zaczęliśmy 10 października 2009 r. w Warszawie obok Placu Żelaznej Bramy. Dziś publikujemy pierw-sze relacje, które do nas dotarły, opisujące jak święto przyjmuje się w różnych miejscach w kraju, gdzie cieszy się już długo-letnią tradycją, a gdzie inicjatywy wokół niego zataczają coraz szersze kręgi społeczne, na czym zależy nam szczególnie. Wkrótce spośród nadsyłanych sprawozdań wybierzemy najlepszych, których nagrodzimy statuetką Czarodziejskiego Drzewa oraz statuetką Pegaza. Ta druga przygotowana jest dla tych, którzy nie tylko sadzą drzewa, ale także zbierają makulatu-rę w ramach programu Zbieraj makulaturę, ratuj konie.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nądni (woj. wielkopolskie) postanowili włączyć do swoich działań ekologicznych Urząd Gminy Zbąszyń, Nadleśnictwo Wolsztyn, Zakład Gospodarki Komunalnej w Zbąszyniu, rodziców i mieszkańców wsi: Nądnia, Nowa Wieś Zbąska, Nowa Wieś, a także uczniów wszystkich szkół z terenu Gminy Zbąszyń. Współpracę pomię-dzy szkołą i Urzędem Miejskim przypieczętowano podpisaniem układu partnerskiego o współpracy. Jej zakres obejmował: posprzątanie przez uczniów terenów zielonych jako przygotowanie miejsca dla drzewka, powierzenie opieki nad drzewem i skwerem Zakładowi Gospodarki Komunalnej, uroczyste zasadzenie na terenie miasta Zbąszyń Drzewa Pokoju i prelekcję w Zbąszyńskim Ośrodku Kultury nt. ochrony drzew. Zgodnie z porozumieniem w sali rady miejskiej zbąszyńskiego ratusza odbyła się debata środowiskowa z udziałem miejskich radnych. Sadzenie przy miejskich Łazienkach sadzonki Dębu Chrobrego, przekazanego przez Nadleśnictwo Wolsztyn, było uroczystym momentem zamykającym całe przedsięwzięcie. W Mrągowie (woj. warmińsko-mazurskie) Święto Drzewa przygotowano już po raz trzeci w ramach Forum Ochrony Przyrody Mazurskiej. Inicjatorem akcji było Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej, które otrzymało na to środki z Gminy Miejskiej Mrągowo. Święto wsparły Zielone Dzieciaki Zosi Wojciechowskiej, Mazurski Park Krajobrazowy z Krutyni, Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie i Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Sadzeniu klona, zafundowanego przez firmę Remondis, towarzyszyła orkiestra dęta z Mrągowa. Muzycy odegrali hymn Unii Europejskiej i pomogli posa-dzić drzewo, które w symboliczny sposób zostało objęte przez dzieci dłońmi. Specjalne drzewko dla pokoju otrzymała 10 Leśna Drużyna Harcerska, był to jesion wyniosły. Sadzenie drzew nie było jedyną atrakcją w tym dniu. Zorganizowano także wystawę i warsztaty.

Szkoła Podstawowa im. Roweckiego Grota w Koziegłowach w Święcie Drzewa bierze udział już od siedmiu lat czyli od początku. Sadzi drzewa nie tylko na terenie szkoły, ale również w lasach i na osiedlach. Staramy się, aby co roku ta impreza miała inny niepowtarzalny charakter, aby sadzenie drzew kojarzyło się dzieciom z czymś przyjemnym tak, by późniejsza opieka nad drzewami była również naturalnym zachowaniem, a nie przykrą koniecznością. I nie ważne jest czy posadzimy 100 czy więcej drzew, ważne jest, to co pozostanie w pamięci temu młodemu człowiekowi, czy jak będzie dorosły, czy i wtedy zechce posadzić swoje drzewo, a może będzie bardziej dbał o te drzewa, które już rosną wokół nas. – napisano w sprawozdaniu. Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie także uczestniczy w święcie od początku. Uczniowie w przebraniach i z przygotowanymi transparentami uczestniczyli w happeningu. Podczas hucznego przemarszu dzieci skandowały hasła nawołujące do ochrony drzew. Tym razem koło szkoły posadzono klona czerwonego i migdałowca. Wcześniej w klasach przeprowadzony był cykl lekcji na temat rozpoznawania gatunków drzew, rodzajów lasu oraz sposo-bów zapobiegania zmniejszania się powierzchni lasów.

Jałowce, tuje, jodły, trzmieliny, berberysy i bukszpany to drzewa, które posadzili uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy (woj. wielkopolskie) wokół swojej placówki. Oprócz tego podjęto tu szereg działań edukacyjnych. Uczniowie klas I–III wykorzystu-jąc różnorodne techniki plastyczne wykonali prace konkursowe Drzewo w czterech porach roku. W klasach III przeprowa-dzono test z wiedzy przyrodniczej. Czwartoklasiści wykonali zielniki drzew rosnących w Polsce, natomiast uczniowie klas V przygotowali jesienną kompozycję. Inni uczniowie wykonując modele drzew z najróżniejszych materiałów wzięli udział w konkursie Drzewo z odpadów. Klasy przygotowały również transparenty zachęcające do ochrony drzew. Wykorzystano je 21 października podczas ekologicznego przemarszu ulicami Trzcinicy. W ten sposób uczniowie chcieli przypomnieć miesz-kańcom, jak ważne znaczenie mają drzewa i przyroda.

Dla Gimnazjum w Zalesiu Górnym Święto Drzewa to już tradycja. W tym roku, podobnie jak w Warszawie podczas oficjal-nej ogólnopolskiej inauguracji święta, bohaterką była lipa. Z nią związano tematykę konkursów: plastycznego – Wariacje na temat lipy i literackiego – Ale lipa. Ten ostatni polegał na napisaniu najbardziej nieprawdopodobnego opowiadania, rozgrywającego się w świecie rzeczywistym. Na tle dekoracji wykonanej z kompozycji plastycznych prac konkursowych oraz plaka-tów ekologicznych uczniowie klasy IIc wygłosili montaż słowny, opowiadający o występowaniu, historii gatunku, zastosowa-niu oraz o ciekawostkach na temat lipy. O lipie opowiedział także gość z Nadleśnictwa Chojnów. Do obchodów Święta Drzewa w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli przygotowywano się już od początku roku szkolnego. 9 października pięcio- i sześciolatki wybrały się na wycieczkę, aby przyjrzeć się z bliska, rosnącej nieopodal, prawie stuletniej sośnie. Dzieci były zachwycone i zafascynowane, gdy po raz pierwszy zwrócono im uwagę na tak ogromne i wiekowe drzewo, które jest Pomnikiem Przyrody. W Bursie Szkolnej w Suwałkach przygotowano gazetkę ścienną opisującą historię Święta Drzewa oraz ciekawostki związane z drzewami w różnych zakątkach świata. Drzewka, które wychowankowie sadzili tym razem, stanęły obok tych sadzonych w ubiegłorocznych akcjach. Bursa przystąpiła także do akcji Zbieraj makulaturę ratuj konie. Na dwóch piętrach wystawiliśmy pojemniki do zbiórki. Cieszymy się, że wychowankowie zamiast wyrzucać skrawki papieru, tekturowe opakowania, stare gazety i zeszyty do kontenera na śmieci wrzucają je do wystawionych na korytarzu pojemników na maku-laturę. O efektach naszej zbiórki makulatury przekonamy się w czerwcu. – referuje Joanna Jatkowska.

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie uczestniczyło w Święcie Drzewa po raz kolejny. Uczniowie wszystkich klas na szkolnym apelu przedstawiali przygotowane przez siebie plakaty – prezentacje drzew. Przeprowadzono także konkurs Drzewo w fotografii, konkurs wiedzy o drzewach, a przez szkolny radiowęzeł cały dzień podawano w ciekawej formie infor-macje na temat drzew. Wokół szkoły posadzono 15 krzewów, a w akcji wzięło udział 187 uczniów oraz 22 nauczycieli. Dzięki świętu o otoczenie swojej szkoły zadbali także uczniowie z Gimnazjum nr 4 w Starachowicach. Już od trzech lat tutejsi gimnazjaliści zajmują się tworzeniem przyszkolnego ogrodu. W poprzednich latach samodzielnie posadzili ponad 100 drzewek (świerków i tuj). Teraz wokół szkoły pojawiły się brzozy i graby. Najpierw drzewka zostały przez młodzież wykopane w szkółce pani Beaty Pawłowskiej właścicielki Zielonego Ogrodu. Gimnazjum nr 2 w Zabrzu Święto Drzewa zorganizowało w ramach projektu ekologicznego własnego autorstwa – Więcej Zieleni dla Zabrza! Pieniądze na realizację pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W akcji wzięło udział 50 uczniów, którzy zasadzili prawie 100 sadzonek wokół szkoły, w tym Drzewko dla Pokoju. Przygotowania do akcji trwały wiele tygodni. (…) Akcja była szcze-gólnie trudna, ponieważ pogoda nie dopisała. Uczniowie pracowali na zmianę, momentami w silnym deszczu. Natomiast ich zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania, z trudem dawali namówić się na łyk malinowej herbaty. – relacjonuje Katarzyna Kwiatek-Grabarska. Informacja prasowa z wydarzenia pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej Zabrza oraz w lokalnym tygodniku – Głos Zabrza.

Uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu sadzonkami drzew podzielili się z przedszkolakami. Przy szkole posadzono 28 drzew, w tym 15 świerków i 13 sosen. Dwie sosny przekazano przedszkolakom, aby zasadzili je w swoim ogrodzie. W Gimnazjum nr 9 w Zabrzu Święto Drzewa połączono ze szkolnym świętem Dnia Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej. Impreza rozpoczęła się od turnieju sportowego, quizu wiedzy o szkole i prezentacji na temat różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki. Klasa, która zdobyła największą liczbę punktów wygrała konkurs i symbolicznie zasadziła Drzewko Pokoju na terenie przyszkolnego skwerku. Tego roku była to jabłoń. Każdy uczeń klasy Id symbolicznie brał udział w sadzeniu Drzewka Pokoju pełen optymizmu i z uśmiechem. W latach kolejnych planujemy kontynuowanie takiego święta , marzymy jednak o tym, aby każdy uczeń miał własne drzewko. – deklaruje opiekunka akcji, Joanna Król.

Akademia Malucha w Zambrowie w Święcie Drzewa bierze udział już od 2004 r. Spotkanie dzieci z leśnikiem Mirosławem Rusieckim poprzedził cykl zajęć Jesień w parku i w lesie. Dzieci dowiedziały się czym jest środowisko leśne, kto sadzi drzewa i w jaki sposób o nie dba, jakie rośliny i zwierzęta można spotkać w lesie. Drzewka posadzono w przyszkolnym ogrodzie. Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 99 w Katowicach rozpoczęły obchody Święta Drzewa od odśpiewania hymnu ułożo-nego specjalnie z okazji Święta Drzewa przez koordynatorkę działań Gabrielę Skrzypczak:

Święto drzew dziś obchodzimy,
Zdrowia, szczęścia im życzymy.
Niechaj rosną wzwyż do góry,
Niech sięgają aż pod chmury.
Ref.: Nasze ukochane drzewa,
w waszych liściach ptaszek śpiewa,
wasza zieleń da powietrze
to dla ludzi jest najlepsze.

W Miejskim Przedszkolu nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej biletem wstępu na obchody święta był własnoręcznie przygotowany przez dzieci papierowy listek. Maluchy kolejno oddawały swoje bilety wstępu naklejając je na planszę z namalowanym pniem drzewa. Już we wrześniu wspólnie z rodzicami i zaprzyjaźnionymi leśnikami dzieci uczestniczyły w wycieczkach do lasu, by zbierać nasiona drzew, porównywać korę znanych drzew i obserwować ją przez lupę. Niesamowitą przygodą było dla nich kalkowanie kory na kartkach papieru, a potem przytulanie się do drzewa „jak do mamy”- mówiły dzieci, obejmując różnej grubości drzewa iglaste i liściaste. Ich grubość mierzyły za pomocą sznurka. W Przedszkolu i Szkole Podstawowej Bierzwniku (woj. zachodniopomorskie) przygotowania do uroczystości rozpoczęły się od projekto-wania dekoracji czyli pięknych przestrzennych drzew. Zadziwiała inwencja twórcza mam. Wykorzystywaliśmy gazety, szary papier, suche liście, łupiny orzecha włoskiego, krepinę, folię, styropian. Sala przybrała wygląd prawdziwego lasu. Dzieci przynosiły maskotki leśnych zwierząt i układały je pod drzewami. Podczas zajęć popołudniowych, wykonaliśmy z dziećmi makietę lasu, gdzie na pachnącym mchu pojawiły się papierowe grzyby, tekturowe sarenki i wiewiórki. – opowiada Sylwia Szurzyńska. W Bierzwniku do święta przyłączyli się: zastępca dyrektora ZSP, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariusze policji, pani leśnik, urzędnik z lokalnego urzędu oraz rodzice.

SP w Mirczu SP w Nądni filia Nowa Wieś Zbąsko Przedszkole nr 1 w Miastku

Do Święta Drzewa w Leśnym Arboretum w Kudypach (Nadleśnictwo Kudypy RDLP w Olsztynie) włączyli się członkowie Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu Las Kudypski, którzy wspólnie z Caritasem Archidiecezji Warmińskiej opiekującym się Hospicjum w Olsztynie zasadzili Drzewko dla pokoju. Była to sadzonka orzecha szarego. Przy okazji utworzono także kolejne Pole nadziei sadząc wokół Dębu Papieskiego cebulki żonkili – symbol nadziei dla ludzi przebywających w hospicjum. Uroczystości uświetnił koncert artysty trębacza Piotra Jankowskiego z Gdańska w pięknej scenerii warmiń-skiego lasu. Po zakończeniu odbyła się wspólna biesiada przy ognisku połączona z przybraniem Drzewka szczęścia, na którym uczestnicy zawiesili kolorowe papierowe listki i serduszka z wypisanymi życzeniami, ponieważ wśród nich panuje przekonanie, że w tym dniu wszelkie życzenia i marzenia się spełniają. Informacje o obchodach odnotowały media: TVP, Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska.

Do programu Święto Drzewa po raz kolejny przyłączył się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miliczu, gdzie grupa uczniów podczas długich przerw chodziła po szkole z transparentami, na których widniały przyrodnicze hasła związane tematycznie z drzewami i ich ochroną. Posadziliśmy tylko 10 drzew, ponieważ nasza szkoła jest w trakcie remontu i dopiero po nim będziemy mogli zagospodarować nasz teren. Obiecujemy, że w następnym roku posadzimy ich więcej. Jakiś czas po Święcie Drzewa uczniowie pojechali zwiedzić Nadleśnictwo Milicz oraz wzięli udział w lekcji terenowej poświęconej ptakom zamieszkującym Dolinę Baryczy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. – opowiada Zyta Pudłowska.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku podjął współpracę z Nadleśnictwem w Ustce. Na obrzeżach miasta posa-dzono 100 świerków, a na uczestnikach największe wrażenie zrobił sprzęt, którym się posługiwali do wykopywania dołków pod rośliny. Pierwszy raz w Święcie Drzewa wzięło także udział Prywatne Przedszkole Koniczynka w Mosinie. Nauczycielka zapoznała dzieci z sadzonkami drzew, a samo sadzenie, podczas którego każde dziecko wsypało odrobinę ziemi, zakończyło się radosnym tańcem wokół drzew. Dzieci z Przedszkola nr 13 w Będzinie zasadzone przez siebie drzewko przystroiły balonikami i serpentynami.

Maluchom z Przedszkola nr 16 w Przemyślu drzewa podarowało Nadleśnictwo Krasiczyn, a krzewy supermarket Nomi. Sadzonki zaniesiono do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz jego zastępców. Drzewa otrzymali również wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, naczelnik Wydziału Edukacji, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu i dyrektorka przedszkola. Aby rozpowszechnić ideę Święta Drzewa sadzonki trafiły także do redakcji gazet lokalnych: Nowin oraz Życia Podkarpackiego. Przedszkole nr 1 z Opalenicy także podzieliło się ideą Święta Drzewa z innymi. Dlatego też dzieci z każdej grupy zaprosiły rodziców, by wspólnie z nimi zasadzić w ogrodach przedszkolnych drzewa iglaste i liściaste podarowane przez Urząd Miejski w Opalenicy, Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp. i Prywatną Szkółkę w Porażynie.

Publiczne Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Krygu planowało posadzenie kilku drzew, lecz plany zago-spodarowania terenów zielonych wokół szkoły na boiska sportowe, spowodowały ograniczenie liczby sadzonek do jednej, ale za to posadzonej jako drzewko pokoju. Być może będzie to początek Alejki pokoju, na której każde drzewko będzie miało swoje imię. To pierwsze nosi imię patronki szkoły Jadwigi. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, które odwiedziło siedzibę Klubu Gaja w Wilkowicach, w tym roku przygotowało happening o drzewie. Impulsem do działań, poza Świętem Drzewa, był także prezent w postaci Buka Prymasowskiego, które gimnazjum otrzymało w ramach współpracy szkół imienia Kardynała Wyszyńskiego.

10.10.09 pracownia k. przyłączyła się do obchodów Święta Drzewa. Z tej okazji postanowiliśmy zabrać na spacer małe drzewko i poszukać dla niego nowego domu. Pomyśleliśmy: /Niech zobaczy trochę świata, zanim zapuści korzenie. W końcu to jego święto! /Mimo deszczu wyruszyliśmy do pobliskiego parku, nad Wisłę, a potem tramwajem i autobusem do Olszowic, gdzie drzewko zostało zasadzone. Zobacz relację.

 


Święto Drzewa 2009 podsumowanie

 

Siódma edycja „Święta Drzewa” Klubu Gaja przyniosła plon w postaci ponad 63 tys. posadzonych drzew i zaangażowania w program 40 tys. uczestników. Najwięcej zasadzono w woj. mazowieckim – blisko 20 tys., w woj. dolnośląskim – prawie 4 tys. i w woj. lubelskim – ponad 3 tys. Rekord pobiła Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim (woj. mazowieckie), która potwierdziła posadzenie 16 tys. drzew i krzewów wraz z Nadleśnictwem
Płock, Radą Rodziców, wójtem i radą gminy Bielsk, kołem łowieckim „Kuźnia” leśnictwem Gozdowo, strażą leśną Nadleśnictwa Płock, przyjaciółmi szkoły i emerytowanymi nauczycielami.

Druga tak dużą liczbę drzew – 14 tys. posadzono na stokach Klimczoka w Beskidzie Śląskim dzięki współpracy Klubu Gaja z Nadleśnictwem Bielsko oraz partnerom programu „Święto Drzewa” firmom: LeasePlan, Troton, Eco Service. Dane, zebrane na podstawie nadesłanych sprawozdań, informują, że 247 drzew zasadzono w intencji pokoju na świecie. Po raz kolejny program „Święto Drzewa” Klubu Gaja dotarł także za granicę, m.in. do Anglii, Szkocji i  Argentyny gdzie również sadzono drzewa dla pokoju. Wyniki programu zostały dopisane do wyników kampanii „Miliard drzew dla Planety” prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.

„Święto Drzewa” to także program „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, który w roku szkolnym 2008/09 przyniósł wynik w postaci 377 ton zebranej makulatury. Najwięcej zużytego papieru zgromadziła Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie (blisko 11 ton), która w nagrodę otrzymała statuetkę Pegaza oraz wykonała wspólnie z Klubem Gaja i artystą Waldemarem Rudykiem dużą rzeźbę Pegaza, która stanęła przed budynkiem szkoły.

W ubiegłym roku przeprowadzono także 18 wykładów prezentujących program „Święto Drzewa”, a materiały edukacyjne z nim związane trafiły do 4,5 tys. placówek oświatowych, instytucji, organizacji pozarządowych i urzędów w całym kraju.


Choinki nie tylko na święta

Choinki rozchodziły się jak świeże bułeczki – tak można podsumować akcję, Urzędu m.st. Warszawy, Klubu Gaja i Lasów Państwowych w sobotę w Warszawie pod hasłem „Zakorzeń się- choinki dla Warszawy”. Długa kolejka po drzewka ustawiła się  jeszcze na długo przed  ich wydawaniem. Było trochę zabawy, a przede wszystkim edukacji i informacji o „Święcie Drzewa” Klubu Gaja.

Do mieszkańców stolicy trafiło 2 tys. drzewek i miejmy nadzieję, że po świętach tyle samo drzew zakorzeni się, by rosnąć w donicach na balkonach i w przydomowych ogródkach. Akcję przygotowano bowiem nie tylko z myślą o świętach, ale także o zmianach klimatycznych i potrzebie sadzenia nowych drzew. Każdy kto odebrał choinkę dostał także instrukcję jak postępować z drzewkiem, aby udało się je hodować dalej w naturalnym środowisku. Komu zabraknie miejsca wokół siebie będzie mógł wysadzić wraz z organizatorami drzewko w dzielnicy Wilanów, w miejscu wskazanym przez Urząd m.st. Warszawy, gdzie z czasem może powstać piękny park.


Najprawdziwsza, najpiękniejsza w Warszawie

Żywa choinka na święta jest nie tylko piękna i pachnąca, ale jest znakiem troski o środowisko naturalne. Drzewa to Zasoby odnawialne Ziemi dlatego szczególnie cieszy inicjatywa Urzędu m.st. Warszawy, który wraz z Lasami Państwowymi i Klubem Gaja będzie choinki rozdawał.

W ramach programu Święto Drzewa Klubu Gaja 19 grudnia 2009 (w sobotę) o godz. 12.00 rozpocznie się akcja Zakorzeń się – choinki dla Warszawy. Drzewka wydawane będą aż do wyczerpania zapasów, a choinek do rozdania są dwa tysiące.

Miejsca gdzie będą przekazywane mieszkańcom to: Sinfonia Varsovia (Dawny Instytut Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272) oraz dziedziniec ratusza przy Placu Bankowym.

Oprócz życzeń od Urzędu m.st. Warszawy, choinki będą miały specjalną instrukcję obsługi, ponieważ organizatorom zależy na tym, aby po świętach drzewka nie zostały wyrzucone lecz zasadzone w ziemi by dalej rosły, albo w przydomowym ogródku, albo w miejscu wskazanym przez leśników. Będzie to teren Oczyszczalni Ścieków Południe.

 


Zobacz relację ze Święta Drzewa

 

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z inauguracji 7. edycji Święta Drzewa w Warszawie, które miało miejsce 9 października.

 

 

 

Swoją obecnością zaszczycili nas wspaniali goście! Razem zasadziliśmy symbolicznie trzy lipy na Placu Żelaznej Bramy. Był także happening, gala wręczenia nagród Klubu Gaja i wspaniały koncert fortepianowy. Cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem wrażeniami z inauguracji, zatrzymanymi w kadrze.

Gorąco prosimy o odsyłanie wypełnionych KART ZGŁOSZEŃ dotyczących udziału w 7. edycji Święta Drzewa. Wszystkie zasadzone w Polsce i na świecie drzewa w ramach tego programu zostaną dopisane do wyników kampanii Miliard Drzew dla Planety, którą prowadzi Program Środowiskowy ONZ. W ubiegłym roku wspólnie zasadziliśmy 73 700 drzew, a ideą programu udało się zainteresować ponad 61 tys. osób. Mamy nadzieję, że w tym roku jest nas więcej i więcej posadziliśmy drzew! Czekamy na karty zgłoszeń i sprawozdania!


Święto Drzewa  we Wrocławiu i Opolu

W dniu 7 Listopada 2009 na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu w Instytucie Pedagogiki odbyły się wykłady dotyczące programu Święto Drzewa.

Większość członków grup, dla których były przeprowadzane zajęcia to nauczyciele i wychowawcy, dlatego też  tematyka wykładów skoncentrowała się głównie na edukacyjnym wymiarze programu oraz możliwościach jakie niesie dla placówek oświatowych. Zainteresowanie było bardzo duże, a nawet okazało się, że jedna z uczestniczek wykładu wraz dziećmi z wrocławskiego przedszkola brała udział w tym roku w Święcie Drzewa, co zostało potwierdzone zabawną anegdotką o sadzeniu drzewek w przedszkolnym ogrodzie.

Spotkania odbyły sie także w Policealnej Szkole Projektowania Ubioru we Wrocławiu( 30 listopada 2009) oraz na Politechnice Opolskiej na Wydziale Budownictwa ( 20 grudnia 2009).

 


Trzeci Pegaz już jest 

Szczodrzykowo w województwie wielkopolskim to kolejna miejscowość, do której dotarł Pegaz – symbol programu Klubu Gaja „Zbieraj makulaturę – ratuj konie”. Oryginalna rzeźba, zrobiona z kawałków drewna i gałęzi stanęła przed miejscową szkołą podstawową.

Jest piękna. Sfrunęła do Szczodrzykowa nie z nieba lecz z głowy i rąk Waldemara Rudyka, artysty, który od lat współpracuje z Klubem Gaja. To już trzeci Pegaz będący niezwykłą ozdobą szkoły szczególnie wyróżniającej się w zbiórce makulatury na rzecz pomocy koniom starym, schorowanym bądź przeznaczonym na rzeź. „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” to jeden z elementów programu „Święto Drzewa”, który cieszy się dużym zainteresowaniem szkolnych społeczności i nie tylko. Obok szkoły w Szczodrzykowie, która zdobyła Nagrodę Pegaza, wyróżnionych zostało kilkanaście placówek, a drugą Nagrodę Pegaza zdobyła firma TNT Express Worldwide (Poland).

Uczniowie szkoły w Szczodrzykowie zebrali prawie 11 ton makulatury. Najbardziej w zbiórkę zaangażowały się dzieci z kół zainteresowań: ekologicznego i plastycznego oraz ze szkolnego Klubu Miłośników Koni. One także budowały Pegaza. Dla wielu z nich była to niepowtarzalna okazja udziału w procesie tworzenia wypowiedzi artystycznej jaką dla Waldemara Rudyka są m.in. jego „patyczaki”, do których należy także Pegaz. Do pracy włączyli się również dorośli. Potrzebny na rzeźbę surowiec dotarł do szkoły z tartaku w Robakowie, którego właścicielem jest dziadek jednego z uczniów. Dziękujemy!

Jest to już trzeci Pegaz Klubu Gaja i Waldemara Rudyka, który stanął w Polsce w ramach programu Święto Drzewa. Poprzednie znajdują się przy Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach oraz  przy Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu .

Uroczyste wręczenia tegorocznych Nagród Pegaza miało miejsce 9 października w Warszawie podczas ogólnopolskiej inauguracji 7. edycji „Święta Drzewa”.

Kolejne relacje z tegorocznej inauguracji Święta Drzewa można obejrzeć na portalu telewizji internetowej AgroNews:

 

http://www.agronews.com.pl/agrotv/259,miliardy_drzew_do_zasadzenia.html
http://www.agronews.com.pl/agrotv/260,planowo_chronimy_zasoby_lesne_marian_pigan_dyrektor_generalny_lasow_panstwowych.html

 

 

 

 


Do Szczodrzykowa przyleci koń

Do Szczodrzykowa koło Kórnika w województwie wielkopolskim przybędzie mityczny Pegaz. Zrobiony z patyków, gałęzi i drewnianych odpadów stanie obok miejscowej szkoły podstawowej. Zostanie tu na pamiątkę dla dzieci ze szczodrzykowickiej szkoły, ponieważ są hojne, pracowite, i potrafią pomagać zwierzętom.

 

W ciągu jednego miesiąca 460 uczniów szkoły zebrało i sprzedało prawie 11 ton makulatury. Pieniądze trafiły do Klubu Gaja, który prowadzi program „Zbieraj makulaturę- ratuj konie”. To jeden z elementów programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja Święto Drzewa. 9 października w Warszawie szkoła odebrała „Nagrodę Pegaza”, ponieważ zebrała najwięcej makulatury spośród wszystkich placówek edukacyjnych, które przyłączyły się do programu. Teraz dzieci będą mieć dużego Pegaza, trzymetrowej wysokości. Uczniowie zrobią go wraz z Waldemarem Rudykiem, artystą malarzem, twórcą „patyczaków” czyli przestrzennych konstrukcji z gałęzi, żerdzi i patyków.

 

Będzie to już trzeci Pegaz Klubu Gaja i Waldemara Rudyka, który stanie w Polsce w ramach programu Święto Drzewa. Poprzednie znajdują się przy Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach (2007 r.- 4. edycja Święta Drzewa) i przy Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu ( 2008 r.- 5. edycja Święta Drzewa).

 

W Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie od 5 lat działa Klub Miłośników Koni, który dodatkowo przyłączył się do zbiórki pieniędzy w ramach programu Zbieraj makulaturę – ratuj konie organizując loterię fantową i sprzedaż ciast podczas akcji „Nie jestem sam – potrafię dzielić się z innymi”, który zorganizowano w szkole. W klubie dzieci zdobywają wiadomości na temat koni, obserwują zawody jeździeckie i uczestniczą w akcjach związanych z niesieniem pomocy zwierzętom. „ Dla koniarzy Stawianie Pegaza będzie wielkim świętem i przeżyciem.” – mówi Małgorzata Wawrzyniak, opiekunka klubu i szkolny pedagog.

 

Uroczyste wręczenia tegorocznych Nagród Pegaza miało miejsce 9 października w Warszawie podczas ogólnopolskiej inauguracji 7. edycji „Święta Drzewa”. Wśród firm nagrodę przyznano TNT Express Poland. Przedsiębiorstwo zebrało prawie 32,5 ton makulatury.

 

Relacje z tegorocznej inauguracji Święta Drzewa można obejrzeć na portalu telewizji internetowej AgroNews:

 

http://www.agronews.com.pl/agrotv/256,jak_wazne_sa_drzewa_w_naszym_zyciu_jacek_bozek_prezes_klubu_gaja.html

 

http://www.agronews.com.pl/agrotv/257,zielen_znaczy_zycie_maciej_nowicki_minister_srodowiska.html

 

 


Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej.
W dniu 14 10 2009 begin_of_the_skype_highlighting              14 10 2009      end_of_the_skype_highlighting roku przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne w świetlicy Środowiskowej w Bielsku-Białej. Zajęcia odbyły się w ramach programu Święto Drzewa.

 

 

 

 

 

 

 


Lipy za Żelazną Bramą

Znakomici goście uświetnili swoją obecnością ogólnopolską inaugurację 7. edycji Święta Drzewa Klubu Gaja. Na skwerze na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie, 9 października,  ponad sto osób wspólnie posadziło trzy lipy. Obok, rozwieszone pomiędzy innymi drzewami, unoszone  przez wiatr fotografie w happeningu „Od drzewa do drzewa” ilustrowały kilkadziesiąt wydarzeń z ponad 20- letniej historii Klubu Gaja związanych z ochroną, obroną i sadzeniem drzew.

Wszyscy zaproszeni goście przybyli. Drzewa zasadzili wspólnie m.in. Minister Ochrony Środowiska – Maciej Nowicki i Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Jurek Owsiak. Wydarzenie poprzedziła konferencja prasowa, w której wzięli udział: Jarosław Kochaniak – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,  Marian Pigan – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Sławomir Wontrucki – Prezes Zarządu LeasePlan Fleet Management Polska, Hanna Makowska- Dyrektorka Zespołu Szkół w Marzęcicach, Piotr Mikołajczyk – z Biura Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i Jacek Jakubowski z Ashoki.

W Święto Drzewa angażuje się bardzo wiele osób i wiele różnorodnych podmiotów, i to stanowi siłę tego święta. Są wśród nich urzędy miast i gmin, nadleśnictwa, przedsiębiorstwa, instytucje i 5 tys. szkół. To co dzieje się na świecie – zmiany klimatyczne – dotyczą każdego z nas, i każdy może coś w tej sprawie zrobić. Program Święto Drzewa jest bardzo szeroki, daje możliwość przyłączenia się do różnych inicjatyw. Jest także częścią programu ONZ co sprawia, że działania podejmowane lokalnie w wielu miejscach Polski zwielokrotnione na całym świecie przynoszą globalne wyniki . –  powiedział podczas konferencji prasowej Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Uroczyste spotkanie w Warszawie, zorganizowane w siedzibie Business Centre Club, było także okazją do osobistego spotkania z laureatami nagród Czarodziejskiego Drzewa, które Klub Gaja wręczył po raz drugi; nagród Pegaza i wyróżnień Pro Bono dla Ziemi.

W sobotę, 10 października, jeden z głównych partnerów Święta Drzewa – firma LeasePlan Fleet Management Polska zorganizował piknik dla swoich pracowników i zaproszonych gości m.in. Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej oraz wspólne sadzenie ponad 3 tys. sosen w Jazgażewie pod Warszawą.


Bądź z klimatem!

Pod takim właśnie hasłem 2 października 2009 odbyły sie warsztaty ekologiczne dla uczniów wareszawskich szkół – II klasy SP nr 221 oraz VI klasy SP nr 63. Zajęcia zorganizowane zostały wspólnie z American Chamber of Commerce in Poland i firmą LeasePlan w ramach współpracy z Klubem Gaja w  programie Święto Drzewa. Celem zajęć było wprowadzenie młodych ludzi do tematyki zmian klimatu na Ziemi, wyjaśnienie podstawowych pojęć i procesów oraz zmotywowanie uczestników do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu.

Za pomocą prostych slajdów zaprezentowaliśmy uczniom fakty na temat zmian klimatu na Ziemi ( np. wzrost temperatury, topnienie lodowców, klęski żywiołowe itp.) oraz wpływ człowieka na zmiany klimatyczne na Ziemi (np. spaliny samochodowe, dym z pożaru lasu, CO2 z elektrowni, która produkuję prąd do naszego telewizora, lamp, pralki, spaliny z samolotu, gazy z rozkładających się śmieci). Wspólnie zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy pomóc Ziemi. ( np. gaś światło, segreguj śmieci, wyłączaj komputer gdy z niego nie korzystasz, zasadź drzewo, oszczędzaj ciepłą wodę, korzystaj z roweru). Młodsi uczniowie namalowali piękne obrazki na ten temat.

Aby lepiej zobrazować zjawisko efektu cieplarnianego w starszych klasach przeprowadziliśmy mały eksperyment. Do butelki PET włożyliśmy termometr i wystawiliśmy go na działanie światła. Obok położyliśmy  drugi termometr. Po kilkunastu minutach można już było zaobserwować wyraźną różnicę we wskazaniach termometrów. Termometr znajdujący się w zakręconej butelce wskazywał znacznie wyższą temperaturę!

Na zakończenie zajęć każdy z uczestników na bawełnianej koszulce mógł własnoręcznie odbić szablon w formie drzewa z nadrukowanym hasłem “Bądź z klimatem!”.

Wszyscy uczniowie otrzymali także zestawy materiałów edukacyjnych Klubu Gaja  oraz  dyplomy uczestnictwa w warsztatach. Klasy otrzymały również zaproszenie do posadzenia wspólnego drzewa podczas inaguracji Święta Drzewa, 9 października 2009 w Warszawie.


Drzewa dla wszystkich

Dzięki współpracy Klubu Gaja i Nadleśnictwa Bielsko na Klimczoku w Beskidzie Śląskim sadzony jest las demonstracyjny. Podzielony na dwie części – bliżej schroniska na Klimczoku  i niemal na szczycie góry – w przyszłości będzie służył edukacji na temat potrzeb i możliwości lasu nie tylko najmłodszym, ale i dorosłym. Ponad 14 tys. sadzonek nowych drzew: buków, jodeł  i świerków sadzonych jest dzięki partnerom Klubu Gaja – firmom:  LeasePlan,  Troton, Eco Service. W tym miejscu zamontowane zostaną tablice edukacyjne przygotowane przez Klub Gaja.

Las demonstracyjny na Klimczoku jest jednym z elementów programu edukacyjnego Klubu Gaja – Święto Drzewa. Od sześciu lat namawiamy ludzi do sadzenia drzew, które prawdopodobnie stanowią, najlepszą jak do tej pory, ochronę przed zmianami klimatycznymi. Głównym partnerem naszego programu są Lasy Państwowe. Leśnicy służą nieocenioną pomocą, a przede wszystkim wiedzą. Sadzenie drzew jest bardzo ważnym działaniem i pięknym, rzeczowym podejściem do ochrony środowiska naturalnego. Chodzi jednak o to, aby tak jak drzewa zakorzeniają się w ziemi, tak w naszych głowach i sercach zakorzeniła się wiedza i świadomość, że środowisko naturalne zatrważająco kurczy się w swoich zasobach ze względu na konsumpcyjną działalność człowieka.

Świętuj, sadząc drzewa z Klubem Gaja! W tym roku uroczysta inauguracja Święta Drzewa odbędzie się 9 października w Warszawie.


Piknik dla Klimatu w Warszawie na Nowym Świecie
Stoisko Klub Gaja, Obrońcy Drzew i dużo, dużo rozmów z ludżmi. Tak było na wielkiej imprezie zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska w ramach Partnerstwa dla Klimatu.
Całość prezentacji Klub Gaja koncentrowała się na programie Świeto Drzewa.


Inicjatywa “Click a Tree”

Komisja Europejska rozpoczęła kampanię Click a Tree, która ma zachęcić młodych Europejczyków do aktywnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym na Ziemi.

Na czym polega ta kampania?

Komisja Europejska rozdaje darmowe sadzonki drzew mieszkańcom następujących krajów: Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Francja, Węgry, Polska, Rumunia, Szwecja oraz Wielka Brytania pomiędzy 15 i 29 rokiem życia. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.clickatree.europa.eu. Strona jest dostępna także w języku polskim.

Elementem kampanii jest konkurs – jego uczestnicy mogą zrobić zdjęcie zasadzonego drzewka i zamieścic je na stronie internetowej Click a Tree.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przyłączenia się do tej inicjatywy oraz przysyłanie do nas relacji i zdjęć z akcji sadzenia drzew. O Waszych działaniach będziemy informować na stronie Klubu Gaja poświęconej programowi “Święto Drzewa”.


Samotne drzewo-samotni ludzie

Współpraca z Wiktorem Szostalo, artystą rzeźbiarzem układa się Klubowi Gaja bardzo dobrze. Tym razem w sobotę 18 lipca 2009 w Kołobrzegu nastąpiło uroczyste otwarcie rzeźb Obrońców  Drzew w parku, w centrum miasta.

W wydarzeniu wzięli udział: Prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, Starosta Artur Mackiewicz, Konsul Królestwa Danii w Poznaniu Krystian Ziemski (na zdjęciu podczas pracy z Wiktorem Szostalo), partnerzy programu Święto Drzewa oraz liczna grupa mieszkańców i turystów.

Jedną z osób otwierających instalację był Jacek Bożek, który wykorzystał świetną atmosferę i przybyłych gości ustawił w Kolejce do Samotnego Drzewa. Happening odbywał się wokół starego buka – pomnika przyrody. Wydarzenie Samotne drzewo-samotni ludzie jest kontynuacja propagowania Święta Drzewa i naszych wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu od Konferencji Klimatycznej COP-14 w Poznaniu do COP-15 w Kopenhadze.


Święto Drzewa w Islandii

Islandzki parter Klubu Gaja w projekcie Święto Drzewa 2008-2010 zainaugurował święto w swoim kraju z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Organizacja Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub) zaprosiła do działań samorząd Grindaviku, dzieci i młodzież, a także dorosłych, którzy spotykają się w lokalnym centrum twórczej aktywności społecznej. Po przyjeździe Klubu Gaja na wizytę studyjną do Grindaviku (22-29.06) 23 czerwca wspólnie posadziliśmy w mieście 640 nowych drzew. Wcześniej Islandczycy skupieni wokół projektu sadzili drzewa w stolicy kraju – Rejkiaviku.

W tym zimnym i tak różnym od Polski kraju czas wegetacji trwa tylko kilka miesięcy. Sadzenie drzew w październiku kiedy w Polsce przypada oficjalna inauguracja Święta Drzewa, będzie już niemożliwe. Zimno i dokuczliwy wiatr nie pozwoliłyby drzewom na zakorzenienie i wzrost. Powtarzane w Islandii powiedzenie: Tam gdzie jest więcej niż dwa drzewa jest las dobrze oddaje sytuację w tym kraju. Tym bardziej, pomimo tak uciążliwych warunków klimatycznych,  Islandczycy są spragnieni drzew, a parter Klubu Gaja – Skógræktarfélag Grindavíkur zawiązał się głównie po to, by choćby tylko za pomocą prywatnych, niewielkich środków powiększać liczbę drzew w najbliższym regionie. Przystąpienie do polskiego projektu Święto Drzewa znacząco zmieniło sytuację. Idea cieszy się powszechnym zainteresowaniem,  Skógræktarfélag Grindavíkur może liczyć na znacznie większe zrozumienie i współpracę niż dotychczas. Znakomitym środkiem do celu okazał się informator o Święcie Drzewa wydany przez Klub Gaja w czterech językach, w tym w języku  islandzkim.

Wizyta studyjna Klubu Gaja w Grindaviku pozwoliła na osobiste poznanie członków lokalnego samorządu, a także wielu osób i instytucji, które podjęły współpracę z Skógræktarfélag Grindavíkur właśnie ze względu na ideę adaptowanego z Polski Święta Drzewa.

Właśnie ta chęć współpracy i dopomagania ludziom, którzy mają jakieś zdolności jest szczególnie widoczna w Islandii. – relacjonuje Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja. To niezwykły kraj, maleńka społeczność, która szczyci się nazwiskami wielkich pisarzy, filmowców, muzyków i sportowców. Większość Islandczyków, około 250 tys. mieszka w stolicy. Pozostałe 100 tys. rozproszone jest w miejscowościach na wybrzeżach wyspy. Jej środek jest zupełnie niezamieszkany, a w Islandii mówi się o nim „nigdzie”. To co mnie uderzyło to wielostronne umiejętności poszczególnych ludzi. Pewnego dnia zaczęliśmy rozmawiać z naszą gospodynią o mężczyźnie, który malował obok  płot. Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że ten człowiek nie jest zwykłym robotnikiem, ale wręcz przeciwnie! To znany w Islandii perkusista, profesjonalny nauczyciel muzyki, który zajmuje się także malowaniem płotów i jest to dla niego równie ważne, i dobre zajęcie. – mówi J. Bożek.

Podobnych przykładów było więcej, wśród nich artystka, która tworzy tkaniny własnoręcznie przygotowując potrzebny do nich len czy rybak, który rozwija swój talent muzyczny koncertując na harmonii. Wydaje się, że Islandia to kraina ludzi wrażliwych na wszelkie przejawy uzdolnień. Różnorodne zajęcia zmuszają do systematyczności, do działań i spotkań, które być może są  najlepszym lekarstwem na niebezpieczeństwo depresji wywoływanej w Islandii przez niezwykle ciężkie warunki klimatyczne.

Pobyt w Islandii był także okazją do spotkania z przyjacielem Klubu Gaja – ashokowcem, Orrim Vigfussonem. To znany islandzki obrońca łososia atlantyckiego, uhonorowany  prestiżową nagrodą Goldmana, nazywaną Noblem dla obrońców środowiska. W ubiegłym roku Orri Vigfusson i Augusta  Gisladottir z  Skógrkætarfélag Grindavíkur byli jednymi z gości specjalnych inauguracji 6. edycji Święta Drzewa w Warszawie. Współpraca z Islandią może się rozwinąć, szczególnie w dziedzinie kultury, ponieważ tą Islandczycy zainteresowani są szczególnie.  Różnorodne działania i projekty Klubu Gaja, łączące działania społeczne ze sztuką spotkały się w Islandii z zainteresowaniem.

W trakcie wizyty studyjnej pzredstawiciele Klubu Gaja spotkali się z pracownikami

Urzędu Miasta Grindavik oraz najmłodszymi uczestnikami programu Święto Drzewa


Islandia spragniona drzew

Klub Gaja powrócił z Islandii. Organizacja  Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub) w Grinadaviku jest zagranicznym parterem Klubu Gaja w projekcie Święto Drzewa 2008- 2010.

Grindavik to miasto na zachodnim wybrzeżu Islandii, w którym mieszka ok. 2400 osób. Dotąd Polacy byli tu kojarzeni, podobnie jak w całej Islandii, z pracownikami zatrudnianymi przez firmy budowlane i przy pracach sezonowych. Tym razem rozpowszechniają w Islandii pomysł na sadzenie drzew.  Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub) jest organizację, która powstała właśnie po to by sadzić drzewa.

Święto Drzewa w Islandii rozpoczęło się już tydzień przed przyjazdem Klubu Gaja. W tym zimnym i tak różnym od Polski kraju czas wegetacji trwa tylko kilka miesięcy. Sadzenie drzew w październiku kiedy w Polsce przypada oficjalna inauguracja Święta Drzewa, będzie już niemożliwe. Zimno i dokuczliwy wiatr nie pozwoliłyby drzewom na zakorzenienie i wzrost. Tym bardziej, pomimo tak uciążliwych warunków klimatycznych,  Islandczycy są spragnieni drzew. Przywieziona   z Polski idea sadzenia drzew na całym świecie spotkała się z powszechnym zainteresowaniem i uwagą.


Święto Drzewa w Islandii

Wczoraj, 23 czerwca 2009, przedstawiciele Klubu Gaja wraz z naszym islandzkim partnerem programu Święto Drzewa – organizacją Skógræktarfélag Grindavíkur posadzili wspólnie 640 drzew w miejscowości Grindavik na Islandii. W wydarzeniu wzięło udział około 70 osób, m.in. dzieci z dwóch miejscowych przedszkoli oraz szkoły, pastor, przedstawiciele kultury.

Zobacz zdjęcia z sadzenia drzew na Islandii  


Znów sadzimy drzewa w … Islandii

Klub Gaja wraz organizacją Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub in Grindavik) – partnerem programu Święto Drzewa 2008-2010 rozpoczyna przygotowania do inauguracji święta w Islandii.

Podczas wyjazdu studyjnego do tego kraju w dniach 22-29 czerwca wraz naszym partnerem będziemy sadzić drzewa, podobnie jak w ubiegłym roku  podczas pierwszej wizyty. Oprócz ustaleń w sprawie inauguracji Święta Drzewa w Islandii oraz rozmów na temat nowego projektu i dalszej współpracy, Klub Gaja spotka się z przedstawicielami miejscowych władz oraz z Orri Vigfusonem, ashokowcem, założycielem The North Atlantic Fund w Islandii. Orii Vigfusonem i  Agusta Gisladottir z  Skógræktarfélag Grindavíkur brali udział w ubiegłorocznej inauguracji Święta Drzewa w Warszawie. Wraz z innymi gośćmi, a także innymi członkami Skógræktarfélag Grindavíkur  uczestniczyli w sadzeniu symbolicznych jabłonek w warszawskim Parku im. Marszałka Rydza- Śmigłego. Byli także w Nadleśnictwie Chojnów w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Warszawskie gdzie zasadzono wówczas 400 młodych sosen oraz sadzili drzewa w Nadleśnictwie Babki pod Poznaniem w ramach przygotowań do konferencji klimatycznej COP-14.

Święto Drzewa 2008 – 2010

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Konkurs Czarodziejskie Drzewo 2008 rozstrzygnięty!

W dniu 31 maja 2009 Komisja Konkursowa Klubu Gaja w składzie – Beata Tarnawa, Jacek Bożek, Jolanta Migdał, po zapoznaniu się z nadesłanymi do Klubu Gaja kartami zgłoszeń i sprawozdaniami wyłoniła laureatów Konkursu Czarodziejskie Drzewo za osiągnięcia w Programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa w roku 2008. Nagrody Czarodziejskiego Drzewa zostaną wręczone tegorocznym laureatom podczas inauguracji Święta Drzewa 10 października 2009.

LISTA LAUREATÓW CZARODZIEJSKIEGO DRZEWA 2008

• Zespół Szkół w Marzęcicach – za posadzenie 3330 drzew i krzewów, w tym 1250 na Wileńszczyźnie oraz pomysł Drzewka Rodziny
• Nadleśnictwo Bogdaniec – za posadzenie 2500 drzew w ramach projektu Jedno drzewko na jednego mieszkańca Gminy Witnica
• Urząd Miasta i Gminy Witnica – za zaangażowanie społeczności lokalnej w coroczną akcję sadzenia drzew w liczbie odpowiadającej aktualnej liczbie mieszkańców gminy i za współpracę z Nadleśnictwem Bogdaniec
• Nadleśnictwo Krynki – za propagowanie idei Święta Drzewa na świecie i sadzenie drzew z 44 szefami misji dyplomatycznych w Polsce
• Koło ekologiczne EKOLUDKI ze Szkoły Podstawowej w Pacynie – za różnorodność podejmowanych działań i przeprowadzenie w lesie ciekawych zabaw ekologicznych
• Przedszkole nr 244 Niegocińskie Skrzaty z Warszawy – za przeprowadzenie ciekawych i różnorodnych działań oraz sprawozdawczość
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie – za posadzenie 2000 drzew i Drzewo Nadziei
• Starostwo Powiatowe w Limanowej – Powiatowe Centrum Ekologiczne – za zaangażowanie największej liczby uczestników – 1963 osób oraz za współpracę z placówkami oświatowymi z powiatu limanowskiego
• Federacja Młodych Socjaldemokratów w Lubinie – za posadzenie 5500 drzew na terenach Nadleśnictwa Lubin
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu – za współpracę międzynarodową i zaproszenie szkół z 6 krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji i Austrii
• LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. – za posadzenie 5900 drzew i zalesienie Beskidów.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Nagroda Pegaza i posumowanie akcji “Zbieraj makulature, ratuj konie”

W roku szkolnym 2008/2009 uczestnicy akcji zebrali szacunkowo ok 377 ton makulatury. Po raz kolejny dołączyła do nas firma TNT Express Worldwide Poland. Dziękujemy wszystkim uczestnikom , to nasz wspólny sukces.

Laureatem Nagrody Pegaza została Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie w Gminie Kórnik. Uroczyste wręczenie statuetki Pegaza odbędzie się 9 października 2009 w Warszawie, podczas inauguracji VII edycji Święta Drzewa. Natomiast warsztat Pegaz dla uczniów biorących udział w akcji odbędzie się w pażdzierniku 2009 w ramach obchodów VII edycji Święta Drzewa. Wspólnie stworzymy rzeźbę kolejnego Pegaza.

Wyróżnieni w akcji “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”

* Przedszkole Miejskie nr 10 w Lesznie

* SP nr 307 w Warszawie

* SP nr 1 w Legionowie

* SP nr 60 w Poznaniu

* Zespół szkół Odziezowych i Licealnych nr 22 w Warszawie

* SP nr 3 w Zamościu

* Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

* Gimnazjum nr 4 w Otwocku

* Gimnazjum nr 1 w Nasielsku

* Gimnazjum nr 9 w Katowicach

* SP w Boniewie

 

Gratulujemy!

 


Święto dla aktywnych 

Do Święta Drzewa przyłączają się pracowici, pomysłowi i chętni do współpracy. Wszystkim dziękujemy, a najlepszych z najlepszych obdarzamy nagrodą Czarodziejskiego Drzewa.

Nagrodzony już po raz drugi Czarodziejskim Drzewem Zespół Szkół w Marzęcicach znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. 1250 sadzonek zostało posadzonych w otoczeniu domów rodzinnych uczniów, czyli 12 wsi znajdujących się w obwodzie szkoły. Przesłaniem akcji było – Zasadź drzewo dla siebie, dla rodziny, dla Ziemi. Aż tysiąc sadzonek drzewek i 250 krzewów podarowano rówieśnikom z polskich szkół i Domu Dziecka na Litwie. Nadleśnictwo Krynki do udziału w Święcie Drzewa zaprosiło 44 Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, którzy wspólnie posadzili szpaler lip. Leśniczy Piotr Stankiewicz napisał w raporcie: Jesteśmy przekonani, że ambasadorowie zaniosą do swoich Ojczyzn przekaz o estymie jaką w Polsce darzy się przyrodę, że Święto Drzewa trwa u nas od lat. Drugie nagrodzone Czarodziejskim Drzewem nadleśnictwo – Bogdaniec – znajduje się w województwie lubuskim. Wraz z Urzędem Miasta i Gminy Witnica, również nagrodzonym, jest autorem projektu Jedno drzewko na jednego mieszkańca Gminy Witnica. Projekt został przyjęty jako uchwała Rady Miasta i Gminy Witnica, która zobowiązuje do corocznego wysadzania drzew w liczbie odpowiadającej aktualnej liczbie mieszkańców gminy.

Czarodziejskie Drzewa otrzymują także najmłodsi – z Koła Ekologicznego Ekoludki w Szkole Podstawowej w Pacynie oraz Niegocińskie Skrzaty czyli Przedszkole nr 244 w Warszawie. Ekoludki m.in. znalazły w swojej okolicy trzy drzewa – pomniki, a prowadząc systematyczną obserwację kasztanowca założyły Kalendarz jednego drzewa. Na wycieczce w Kampinoskim Parku Narodowym sprawdzały nie tylko twardość i zapach drzew, ale także ich …  moc. Natomiast sprawozdanie nadesłane z działań podjętych przez Niegocińskie Skrzaty może być szczegółową podpowiedzią dla innych przedszkoli jak za pomocą plastyki, literatury, muzyki i działań w terenie zainteresować drzewami i przyrodą nie tylko najmłodszych, ale także ich rodziców oraz mieszkańców najbliższego osiedla. Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu do obchodów Święta Drzewa zaprosiła sześć szkół spoza Polski: z Wielkiej Brytanii (Londyn), Hiszpanii (Sevilla), Włoch (Bari), Grecji (Mytilene), Turcji (Stambuł) i Austrii (Wiedeń). Każda placówka miała za zadanie przygotować zielniki z gatunkami drzew charakterystycznymi dla jej regionu. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół odwiedzili Toruń i wspólnie posadzili Drzewo dla pokoju. Podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szczecinie nie tylko, że posadzili aż dwa tysiące młodych dębów, ale także Drzewo Nadziei. Młodzi zakopali pod nim butelkę ze spisanymi marzeniami, z nadzieją na ich spełnienie. Federacja Młodych Socjaldemokratów w Lubinie posadziła 5 tysięcy drzew na terenach Nadleśnictwa Lubin i zobowiązała się, że w przyszłości sadzonek będzie jeszcze więcej.

Po raz kolejny Powiatowe Centrum Ekologiczne przy Starostwie Powiatowym w Limanowej zmobilizowało do działania największą liczbę uczestników – prawie 2 tysiące osób, wśród nich po raz pierwszy w Święcie Drzewa wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Roztoce. W sumie w powiecie limanowskim do 6. edycji święta przyłączyło się 16 szkół i zespołów szkół, przedszkole i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Tym razem Czarodziejskie Drzewo powędruje także do firmy LeasePlan Fleet Management, która posadziła prawie 6 tys. drzew, przyczyniając się tym również do zalesienia Beskidów, a także do edukacji pracowników, którzy wspólnie posadzili 400 drzew podczas pikniku rodzinnego w Nadleśnictwie Chojnów.

Program rozwija się z roku na rok. – podsumowuje Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja. W szóstej edycji po raz pierwszy całościowo przystąpiły do niego Lasy Państwowe i to bardzo zdynamizowało działania w całym kraju. Okazuje się, że szkoły i leśnicy potrafią zaangażować w święto bardzo różnorodne środowiska społeczne. Ostatnia edycja Święta Drzewa spopularyzowała program za granicą. Stało się tak dlatego, że współpracujące z nami organizacje i szkoły proponowały program swoim zagranicznym partnerom, a ponieważ ma on już swoją markę, tradycję i nie wymaga wielkich nakładów, szybko zyskuje nowych uczestników.

Do programu przyłączyły się także osoby i organizacje z międzynarodowej sieci stowarzyszenia Ashoka oraz zagraniczni współpracownicy Klubu Gaja. Właśnie ze względu na zainteresowanie programem za granicą Klub Gaja przygotowuje specjalną informację o Święcie Drzewa w języku angielskim.

Wielu innych uczestników 6. edycji Święta Drzewa opisaliśmy w wydanym właśnie raporcie Święto Drzewa 2008. Dodatkowo, 1200 osób uczestniczyło w wykładach i spotkaniach w ponad 30 placówkach oświatowych w całym kraju, które Klub Gaja prowadzi od kwietnia ubiegłego roku.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 


Zajęcia w Zespole Szkół w Krupskim Młynie

W czwartek 4 czerwca prowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. W zajęciach w ramach programu „Święto Drzewa” uczestniczyli uczniowie klasy V A.

 


Zajęcia w Krzyżanowicach

W Dniu 19 maja prowadziliśmy zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach. W zajęciach w ramach programu Święto Drzewa uczestniczyli uczniowie z klasy II b oraz II a Szkoły Podstawowej.

 


Zajęcia w Lędzinach

W dniu 13 maja 2009 przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach. Przeprowadziliśmy jedne zajęcia w ramach programu „Święto Drzewa”, w których uczestniczyli uczniowie z klas VI b oraz IV c.


Święto Drzewa w Przedszkolu nr 42 w Bielsku-Białej.
W dniu 23 kwietnia 2009 roku prowadziliśmy zajęcia dydaktyczne w ramach programu Święto Drzewa w przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej. W zajęciach brała udział cała społeczność przedszkola. Przedstawiliśmy uczestnikom role, jaka odgrywają drzewa w środowisku oraz wspólnie wymieniliśmy najważniejsze dla nas produkty, które otrzymujemy z drzew. Wymieniliśmy najbardziej pospolite gatunki drzew leśnych w naszym kraju a następnie każda z grup przedszkolaków tworzyła duże prace plastyczne wylosowanych przez siebie gatunków drzew tak, aby wyraźnie zaznaczyć ich cechy charakterystyczne. Każda z prac przedstawiała również najbardziej typowe produkty, które z tych drzew otrzymujemy.

 

 

 


Zajęcia w Libiążu

W dniu 16 kwietnia z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi zostaliśmy zaproszeni do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu gdzie przeprowadziliśmy zajęcia w ramach programu „Święto Drzewa” . Przeprowadziliśmy jedne zajęcia w ramach programu „Święto Drzewa”, w których uczestniczyli uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 oraz klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 4.

 

 

 

 


Święto Drzewa w Wieprzu

W dniu 7 kwietnia 2009 roku odwiedziliśmy przedszkole nr 3 w Wieprzu gdzie odbyły się zajęcia w ramach programu Święto Drzewa. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu wymyślając korzyści, które płyną dla nas z drzew. Podczas zajęć wspólnie rysowaliśmy drzewa pięciu gatunków tak, aby uczestnicy nauczyli się je rozpoznawać. Na zakończenie spotkania wspólnie posadziliśmy jedno drzewo – migdałowca.

 

 

 

 

 

 


73 700 Drzew dla Planety!

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane sprawozdania i zdjęcia. Wiele z nich umieszczonych zostanie w osobnym raporcie o 6. edycji Święta Drzewa 

 

W VI edycji Święta Drzewa w roku 2008 posadziliśmy  73 700 drzew. Wynik został dopisany do bazy Kampanii Miliarda Drzew dla Planety prowadzona jest przez UNEP –  Program  Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.

W programie Święto Drzewa w roku 2008 wzięło udział 61 400 uczestników w Polsce i za granicą. W Islandii, Holandii, Hiszpanii, Anglii i Szkocji, Kolumbii i Stanach Zjednoczonych przyjaciele i współpracownicy Klubu Gaja posadzili 74 Drzewa dla Pokoju. W Polsce drzew na rzecz pokoju zasadzono 509.

Święto Drzewa przyniosło plony w każdym województwie, a szczególnie w województwie śląskim i w Beskidach gdzie partnerzy programu posadzili 28 000 drzew . Wszędzie największe zaangażowanie pokazali leśnicy i placówki edukacyjne


Jak obchodziliśmy “Święto Drzewa” w roku 2008 

Pomysłowość społeczności szkolnych w obchodzeniu Święta Drzewa jest ogromna. Z nadesłanych raportów wynika, że może ono służyć do bardzo różnych i ciekawych celów. Szczególnie wartościowe są inicjatywy, które sprawiają, że święto przekracza granice szkoły, ale nie tylko z powodu zorganizowania wycieczki lub sadzenia drzew poza terenem placówki. Chodzi o umiejętność angażowania w święto innych ludzi działających w innych stowarzyszeniach, instytucjach, grupach. Na przykład Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ekologicznym zapałem zaraziło proboszcza parafii Św. M. M. Kolbego, Radę Osiedla i Spółdzielnię Mieszkaniową Zuzanna. Przedszkolakom w Bierzwniku udało się doprowadzić do tego, że dorośli goście Święta Drzewa złożyli na piśmie konkretne deklaracje związane z ochroną przyrody. Posadzę jeszcze dziś dwadzieścia pięć drzewek i co roku będę sadził kolejne. Posadzę ich tyle, ilu was było na dzisiejszym cudownym przedstawieniu…, Będę chronił wodę przed ściekami i kontynuował budowę kanalizacji w gminie…, Obiecuję rozmawiać z dziećmi o ochronie przyrody, czytać książki o tajnikach lasu i jego znaczeniu dla życia człowieka… – oto niektóre z nich. Motywem działań w tym przedszkolu były słowa: Indianie Ameryki Północnej wierzą, że drzewa podtrzymują niebo, zgodnie z legendą więc, zagłada drzew oznaczać będzie zagładę całej ziemi…

Zaskakuje rozpiętość wiekowa uczestników Święta Drzewa, ponieważ są tu zarówno emeryci, jak i maluszki ze żłobka w Limanowej! Cieszą wszystkie zupełnie nowe inicjatywy, na przykład te, w których wykorzystywane są kontakty z zagranicą. Leśnicy z Nadleśnictwa Krynki zaprosili do udziału w Święcie Drzewa 44 Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Polsce! Posadzono szpaler lip. Dzięki temu każdy z tych krajów ma tu, na skraju Zjednoczonej Europy, własne drzewko. Jesteśmy przekonani, że ambasadorowie zaniosą do swoich Ojczyzn przekaz o estymie jaką w Polsce darzy się przyrodę, że Święto Drzewa trwa u nas od lat – napisał w raporcie pan Piotr Stankiewicz.

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu posadziła Korczakowskie Drzewko Pokoju. W tym dniu do szkoły przyjechała 11 -osobowa delegacja nauczycieli z Izraela. Wszyscy nauczyciele wzięli udział w warsztatach pod nazwą Idee Korczakowskie i sposób ich realizacji. Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu w ramach programu Socrates rozpoczęła współpracę z sześcioma szkołami poza Polską: z Wielkiej Brytanii (Londyn), Hiszpanii (Sevilla), Włoch (Bari), Grecji (Mytilene), Turcji (Stambuł) i Austrii (Wiedeń). Społeczności tych szkół zostały zaproszone do obchodów Święta Drzewa. Zaplanowano, aby każda placówka przygotowała zielniki z gatunkami drzew charakterystycznymi dla jej regionu. W przyszłości zostaną one rozesłane do szkół tak, aby każda miała komplet składający się z siedmiu części przedstawiających drzewa z różnych krajów. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół odwiedzili Toruń i wspólnie posadzili Drzewo dla pokoju. Piękny orzech włoski otrzymał nazwę TAPSIGE (od pierwszych liter współpracujących krajów).

Bardzo dobrym sposobem szukania nowych partnerów jest korzystanie z możliwości jakie daje prasa. Blisko dwa tysiące drzew posadzili podopieczni Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii Nr 2 i 3 w Szczecinie. W przeddzień Święta Drzewa Las Arkoński wzbogacił się o nowe dęby – tak napisał Kurier Szczeciński. Gimnazjum nr 12 w Grudziądzu przygotowało audycję radiową, która została wyemitowana przez radiowęzeł. Na pomysł audycji wpadli również uczniowie . Zatytułowano ją Drzewo mój przyjaciel.

szefowie misji dyplomatycznych

w Nadleśnictwie Krynki

spotlkanie z leśnikiem

w Przedszkolu nr 2

w Tomaszowie Mazowieckim

dzieci pracowników

LeasePlanu

– partnera Święta Drzewa

maluszki ze Żłobka

w Limanowej

O drzewie można mówić na każdej lekcji, co udowodnił Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu. Na geografii podopieczni ośrodka mówili o roli drzew w przyrodzie i życiu człowieka, na języku niemieckim uczyli się piosenki o drzewku, na matematyce przygotowali diagramy z drzewami, na historii opowiadano o powstaniu miejskiego parku Bażantarnia. Nawet na wychowaniu fizycznym zorganizowano zajęcia w terenie poświęcone drzewom. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy odbył się Turniej Matematyczno-Przyrodniczy. Uczniowie rozwiązywali zadania tematycznie związane z drzewami.

Dobre efekty przynosi poszukiwanie ciekawych pretekstów i miejsc dla sadzonych drzew. W Izdebnikach Gimnazjum nr 1 posadziło na rzecz pokoju na świecie dwa dęby czerwone przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Przedszkole nr 37 w Poznaniu zasadzeniem 2- metrowego dębu (który przekazał poznański Urząd Miasta) uczciło 90-lecie Powstania Wielkopolskiego. W tej placówce od kilku lat sadzenie drzew związane jest także z tradycją pasowania na przedszkolaka. W Sokołowie Podlaskim dzięki współpracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego, urzędu miasta i nadleśnictwa drzewa posadzono wzdłuż rzeki Cetynia przepływającej przez park, który jest miejscem terenowych lekcji przyrody. Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach mogli sadzić drzewa w swoich miejscach zamieszkania. Za przyniesioną makulaturę otrzymywali sadzonki kasztanowca. W Koszalinie dzieci z Przedszkola nr 7 zasadziły świerka wyhodowanego z nasionka szyszki znalezionej w przedszkolnym ogrodzie ze starodrzewiem. Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gen. Stefana Roweckiego w Koziegłowach mogą pochwalić się już 15-letnim kasztanowcem wyhodowanym z nasionka, który dziś ma już kilka metrów wysokości. W obchodach Święta Drzewa szkoła uczestniczy już po raz szósty, a więc od samego początku.

W wielu przypadkach sadzone drzewa ozdabiały i wypełniały najbliższą okolicę. Być może w kolejnych latach uda się zarazić tym pomysłem dalszych sąsiadów, a przede wszystkim będzie można sadzić więcej drzew na terenach miejskich i gminnych, które są przecież własności całej lokalnej społeczności, należą więc do każdego mieszkańca. Coraz częściej zdarza się, że młodych ekologów wspierają nie tylko leśnicy, ale i urzędy gminy. Dzięki gminie Tarnowo Podgórne przedszkolaki w Baranowie posadziły najpierw 114 drzewek, a potem – właśnie dzięki urzędowi gminy, kolejnych sto.

Drzewa nie tylko są sadzone, ale są również przedmiotem wielu konkursów plastycznych i literackich, bohaterami przedstawień i specjalnie napisanych dla nich piosenek. Powstają dekoracje i biżuteria z owoców drzew i ich liści oraz albumy o okolicznych drzewach. W Gimnazjum nr 5 w Głogowie na drzwiach wszystkich gabinetów przedmiotowych przytwierdzone zostały zasuszone liście rozmaitych gatunków i ich opisy. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie rozpoczęło tworzenie szkolnego albumu o okolicznych drzewach; uczniowie zaopiekowali się także drzewami wykorzystywanymi jako słupy ogłoszeniowe by chronić je przed taką dewastacją. Ukoronowaniem szkolnej akcji Święta Drzewa, było stworzenie przez wszystkie klasy planszy Nasze drzewo na korytarzu szkolnym. Koronę stworzyły przemyślenia każdej klasy związane z rolą drzewa w życiu człowieka. Pień stanowiło szkolne logo, a korzenie utworzyły zdjęcia wszystkich uczniów szkoły. Szkoła Podstawowa w Owieczkach przez kilka tygodni zbierała kasztany, które przekazała firmie produkującej leki. Uzbierano ponad 500 kilogramów! W Przedszkolu nr 6 w Wodzisławiu Śląskim w dniu Święta Drzewa pojawiły się plakaty. Pierwszy przedstawiający drzewo i 40 ludzi – obrazował, że jedno drzewo przez godzinę daje tlen 40 ludziom. Na drugim plakacie pięć drzew i samochód – miały uświadomić, że samochód w ciągu tej samej godziny, zużywa tyle tlenu ile w tym samym czasie daje pięć drzew. Działania przedszkolaków w plenerze zakończyły się odczytaniem Zielonego Ślubowania i podpisaniem go odciskiem dłoni zamoczonej w farbie.

Drzewo dla Pokoju w Miejskim

Zespole Szkół – Gimnazjum nr 1

w Czeladzi

sadzenie drzew w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1

w Nowej Soli

sadzenie drzew

w Nadleśnictwie Bierzwniki

Drzewko Tradycji

w Gimnazjum nr 42

w Poznaniu

Święto wzbudza także zainteresowanie potrzebami nie tylko drzew, które są okaleczone przez ludzi, ale także tymi, które chorują. W Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu Szkolne Koło LOP wystosowało apel związany z plagą szrotówka kasztanowcowiaczka. Uczniowie w pobliżu swoich domów grabili i palili liście zainfekowane przez tego szkodnika. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie wzięli udział w akcji organizowanej przez Urząd Gminy i Miasta w Sianowie – Gminny Punkt Edukacji Ekologicznej pod nazwą Kasztan. Akcja polegała na inwentaryzacji kasztanowców: policzeniu tych drzew, określeniu ich położenia oraz grabieniu opadłych z nich liści.

Są szkoły, które posadziły tylko kilka drzew, są takie, które włożyły do ziemi korzonki kilkuset sadzonek. Liczy się jednak każde, pojedyncze drzewo o czym najwyraźniej mogli przekonać się uczniowie z Koła Młodego Naukowca ze Szkoły Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie. Trzy kilometry od szkoły przeszła trąba powietrzna, która zniszczyła 730 ha lasu. W pobliżu tego miejsca zorganizowano zajęcia terenowe, których tematem były zmiany klimatyczne. To co zobaczyliśmy na własne oczy pozostanie w nas na długo – napisali młodzi naukowcy.

Bardzo często zdarzało się, że uczniowie w różny sposób wyrażali swoje życzenia w sprawie przyszłości przyrodniczej świata. Oby się spełniły! A przynajmniej by każda szkoła mogła pochwalić się własnym laskiem, tak jak gimnazjum w Zbójnie, które od początku bierze udział w Święcie Drzewa. Gimnazjalny lasek powstał na działce przekazanej przez urzędu gminy. Tym razem posadzono tam 300 drzewek podarowanych przez Nadleśnictwo Golub–Dobrzyń.


Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna w Poznaniu

Za nami wyjątkowe we współczesnej historii Polski wydarzenie – obrady XIV Sesji Konferencji Stron Konwencji (Conference of Parties-COP) Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Za nami wyjątkowe dla Klubu Gaja doświadczenie – 12-dniowy happening Samotne drzewo, samotni ludzie na Placu Wolności w centrum Poznania, pod wyjątkowym – ocalonym przed wycinką – drzewem.

Happening inspirowały wiklinowe postacie przechodniów wymyślone i wykonane przez mieszkających w Ameryce: Polkę – Agnieszkę Gradzik i Litwina – Wiktora Szostalo. Od kilku lat ten twórczy duet realizuje The Tree Hugger Project zmierzający do ponownego odkrycia naszych prawdziwych relacji z naturą na bardzo osobistym i intymnym poziomie. W założeniach do projektu artyści odwołują się do wspomnień z dzieciństwa kiedy zabawa z przyjaciółmi na świeżym powietrzu i wspinanie się po drzewach były częścią codziennych doświadczeń i przeżyć.

Wśród postaci wokół drzewa w Poznaniu pierwsza z nich obejmująca pień powoduje, że do wykonania podobnie intymnego gestu ustawiają się za nią: mężczyzna w kapeluszu, kobieta w krótkiej sukience, chłopiec w czapce z daszkiem, człowiek z psem, człowiek z rowerem i inni. Z codziennego zaproszenia by stanąć w kolejce za rzeźbami ludzi gotowych do przytulenia drzewa lub przytulenia się do drzewa, w ciągu 12 dni konferencji skorzystało setki osób, zarówno mieszkańców Poznania jak i zagranicznych gości konferencji.

Po wielu tygodniach od zakończenia międzynarodowego spotkania happening nabrał nowego wymiaru, a życie dopisało historię. Rzeźby stały się celem ataków chuliganów, ale jednocześnie w innych obudziły postawę obywatelską. Grupa mieszkańców Poznania zaczęła układać plany jak można je ocalić.

Na początku lutego poznański portal tuTej.pl opublikował informację Anny Przybył Kolejka już nie stoi, w którym donosi, że rzeźby są poprzewracane. Tekst ilustrują zdjęcia zniszczonych Huggerów. Dwa tygodnie później o sprawie donosi Gazeta Wyborcza w Poznaniu. W artykule Ludmiły Annaniakovej Bardzo samotni ludzie bez dziecka i psa zacytowano wypowiedź Andrzeja Króla, szefa biblioteki Muzeum Narodowego, który codziennie patrzy na pl. Wolności przez okno swojego gabinetu: Od początku obserwowałem te rzeźby. Budziły u przechodniów spore zainteresowanie. Ludzie ustawiali się w kolejce, robili zdjęcia. Miło było popatrzeć. A teraz? Przykro mi się robi. Chcąc ratować wiklinowe rzeźby, pracownicy muzeum wysłali do Gazety Wyborczej list. Dołączyli też zdjęcia. Co na to poznańska policja? Jej rzecznik Zbigniew Paszkiewicz broni funkcjonariuszy. Mówi, że nie otrzymali żadnego zgłoszenia.

Jeden z internautów na forum tuTej.pl napisał: Fajnie by było, gdyby odlali tę kolejkę np. w brązie i ustawili w tym samym miejscu. Naprawdę, bardzo sympatycznie to wyglądało i takim optymizmem ta kolejka nastraja. Przy okazji bardzo dobrze drzewo wybrali, też je bardzo lubię.

Gość forum Gazety Wyborczej stwierdził: Rzeźby faktycznie były najlepszym co spotkało miasto z okazji konferencji klimatycznej i powinny zostać odlane w brązu i postawione w to samo miejsce, bo są naprawdę niesamowite.

Okazało się więc, że The Tree Hugger znaleźli swoich obrońców i uznanie. O zakończeniu historii zadecyduje jednak poznański zarząd dróg odpowiedzialny za miejsce, na którym stoją rzeźby.


COP 14 pełen wrażeń, ale bez przełomu
Dla Klubu Gaja Konferencja Klimatyczna w Poznaniu była czasem niezwykle intensywnych działań. Pracowaliśmy na Placu Wolności przy happeningu Samotne drzewo, samotni ludzie oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tu prezentowane były wszystkie wydawnictwa, plakaty i wystawy związane ze Świętem Drzewa. Na stoisku, przygotowanym wspólnie z Centrum Informacji Lasów Państwowych, znalazło się także miejsce dla Drzewa Życzeń. Przed wejściem do hali targów Agnieszka Gradzik i Wiktor Szostalo stworzyli rzeźby odnoszące się do ruchu kobiet Chipko (dosł. „obejmować” w języku hindi). Ruch zainicjowany w Indiach przez Vandanę Shivę zgromadził kobiety, które postanowiły bronić drzewa przed ścięciem, obejmując je i zasłaniając własnym ciałem. Ich odwaga i upór przyczyniły się do tego, że w północnych Indiach wprowadzono długoterminowy zakaz wycinania lasów w celach komercyjnych pozostawiając lokalnej ludności wiejskiej prawo do tradycyjnego korzystania z niego. Strategia naszego działania polegała na indywidualnym kontakcie z każdym człowiekiem, który chciał z nami rozmawiać, pytał o co chodzi. Staraliśmy się poświęcać na takie spotkania i rozmowy z przechodniami i gośćmi konferencji jak najwięcej czasu. Rzeźby był zaczynem dla tych rozmów. Ciekawiły, przyciągały, niosły ze sobą jakąś zabawę, jakąś historię, zaczyn do rozmowy o tym czy rozwój oznacza budowę nowych domów czy sadzenie drzew, gdzie jest równowaga – opowiada Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Skuteczność konferencji w wymiarze globalnej współpracy, a zwłaszcza zobowiązań jakie muszą podjąć kolejne państwa by wspólnie chronić klimat, mogła niektórych rozczarować. W Poznaniu nie przyjęto wiążącego celu redukcji emisji dla krajów rozwiniętych na poziomie 25–40% do roku 2020 w stosunku do roku 1990. Nie udało się zamknąć przeglądu funkcjonowania Protokołu z Kioto. Nie ustalono zakresu tzw. „wspólnej wizji” łagodzenia zmian klimatu. Osiągnięciem negocjacji było natomiast ustalenie zasad funkcjonowania tzw. Funduszu Adaptacyjnego. Z drugiej strony cieszy fakt, że polski Minister Środowiska, Maciej Nowicki zadeklarował, iż Polska może osiągnąć 30% redukcję do roku 2020.

Podczas konferencji przyjęto również Poznańską strategię transferu technologii, która ma pomóc w szybkim i efektywnym transferze technologii przyjaznych klimatowi, szczególnie do krajów rozwijających się, w których dynamiczny rozwój gospodarczy jest niezbędny do zapewnienia godziwego poziomu życia mieszkańców.

Podziękowania

Klub Gaja dziękuje osobom i instytucjom, które dopomogły nam w organizacji przedsięwzięć na COP 14 w Poznaniu: Ministrowi Środowiska Maciejowi Nowickiemu wraz z Zespołem Organizacyjnym ds. COP 14, Lasom Państwowym, Urzędowi Miasta Poznań, Firmie LeasePlan i Troton, OneHeartChannel, Radiu TOK FM, Koalicji Klimatycznej i Partnerstwu dla Klimatu oraz mieszkańcom miasta Poznania, którzy tak licznie odwiedzali nasze stoisko informacyjne i uczestniczyli w happeningu na Placu Wolności.

My także otrzymaliśmy podziękowania za pracę podczas Konferencji Klimatycznej oraz za udział w poprzedzającej ją inicjatywie pod hasłem Poznań 2008. Rok Klimatu i Środowiska i Partnerstwie dla Klimatu.

Składając na Państwa ręce wyrazy podziękowania za włożone we wspólną pracę i trud i wielkie zaangażowanie w tym roku, oczekujemy …, że wspólnie pracować będziemy w drodze z Poznania do Kopenhagi – przekazał Minister Środowiska, Prof. Maciej Nowicki.

Sukces, który jest także Państwa udziałem, został osiągnięty dzięki pomysłom, zaangażowaniu i dużemu nakładowi pracy wielu osób i instytucji, które poprzez niestandardowe podejście, nie szczędząc własnego czasu, pełne energii starały się wykonać jak najlepiej podjęte wyzwania – napisał Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny.

Wierzymy, że wspólnie udało się nam wnieść chociaż niewielki wkład w rozwój świadomości ekologicznej, ułatwić dostęp do aktualnych informacji o technologiach i rozwiązaniach chroniących klimat i środowisko naturalne. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Poznaniu przyniesie korzyści zarówno naszemu jak i przyszłym pokoleniom. – przesłała Zastępca Dyrektora Projektu COP 14, Agata Dutka.

Podziękowania prezesowi Klubu Gaja, Jackowi Bożkowi przekazał Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzałowo, Zbigniew Ciepluch – Dzięki Pana życzliwości i wrażliwości zorganizowana wystawa na pewno pozostawi w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia. (…) Mam głęboką wiarę i nadzieję, że Pana pasja oraz zaangażowanie będzie trwało nieustannie i będzie owocowało dalszą współpracą z Lasami Państwowymi w kolejnych programach edukacyjnych.


Technologie dla ochrony klimatu

Konferencja Klimatyczna w Poznaniu była także czasem intensywnej edukacji. Miejscem, w którym można było przekonać się jakie przedsięwzięcia w Polsce i na świecie zmierzają do racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i ograniczania zmian klimatycznych była wystawa Technologie dla ochrony klimatu. Otwierający ekspozycję Minister Środowiska, a jednocześnie prezydent wystawy – Maciej Nowicki określił ją jako: specjalną kolekcję nowości technologicznych z całego świata. Na wystawie zaprezentowano 120 rozwiązań, pomysłów i inicjatyw. W ciągu dwóch tygodni obejrzało je ponad 30 tys. osób.

Oszczędniejsze od energooszczędnych
Wiele z prezentowanych rozwiązań dotyczyło codziennego korzystania z energii. Oczywiście nie mogło zabraknąć… żarówek. Obecnie najbardziej energooszczędnym źródłem światła są żarówki LED. Każda z nich może świecić przez ponad 50 tys. godzin czyli 4 godziny dziennie przez ok. 35 lat, przy czym częste włączanie i wyłączanie nie skraca ich żywotności. W diodach elektroluminiscencyjnych prawie cała dostarczona energia jest zamieniana na światło dlatego są one dziesięciokrotnie bardziej energooszczędne od tradycyjnych żarówek i dwukrotnie od żarówek energooszczędnych. Dodatkowo żarówki LED nie są wykonane z żadnych niebezpiecznych materiałów i możliwy jest ich całkowity recykling.

Obliczono, że gdyby we wszystkich gospodarstwach domowych w Holandii wymieniono co najmniej cztery zwykłe żarówki na żarówki LED oszczędność energii elektrycznej w skali całego kraju byłaby na poziomie 90%, emisja CO2 spadłaby o 700 milinów ton, a korzyści ekonomiczne dałyby 325 milionów euro.

Zrób sam kolektory słoneczne
Na światowej wystawie Technologie dla ochrony klimatu swoją aktywnością i pomysłowością mogli także pochwalić się Polacy. W 2006 roku Stowarzyszenie Klub Sportowy Kuńkowce (województwo podkarpackie) zrealizowało projekt Chwytamy słońce we wsi Kuńkowce w ramach projektu Rzeczpospolita internetowa organizowanego przez Fundację Grupy TP i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Mieszkańcy wsi samodzielnie zbudowali 15 kolektorów słonecznych. Kolektor wybudowany metodą „zrób to sam” jest o połowę tańszy od produkowanego fabrycznie i możliwy do wykonania przez każdego z ogólnie dostępnych materiałów.

Kolektory pozwalają na to, aby przez pół roku zrezygnować z opalania tradycyjnego. To znacznie zmniejsza emisję szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery co przyczynia się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na zmiany klimatyczne. Szacuje się, że wykorzystanie 8 m2 kolektorów słonecznych dla domu jednorodzinnego obniża emisję CO2 o 1 tonę rocznie!

W 2007 roku w Polsce zainstalowano ok. 67 tysięcy m2 kolektorów słonecznych. Cena zakupu takiej instalacji jest jeszcze na tyle wysoka, że nie wszyscy zainteresowani energetyką słoneczną są w stanie zapłacić za takie rozwiązanie. Wpływa na to również brak możliwości dofinansowania instalacji w budynkach prywatnych.

energooszczędny klub taneczny

– projekt holenderski

wywoływacz deszczu

– projekt holenderski

pojazdy dla poczty

z napędem elektrycznym

-projekt belgijski

Kuchenka na oleju roślinnym
Dwa i pół miliarda ludzi na świecie wciąż jeszcze przygotowuje jedzenie używając ogniska. Corocznie spalają przy tym niemal 2 miliardy ton drewna. Kolejne dwa miliardy ludzi używa kuchenek na naftę, której spaliny są toksyczne. Firma Bosch and Siemens Home Appl. Group (BHS) opracowała kuchnię na olej roślinny, która eliminuje te problemy. Kuchenka może pracować na oleju rycynowym, kokosowym, z ziaren bawełny, a nawet na zużytym oleju roślinnym jeśli zostanie on odpowiednio oczyszczony. Użycie kuchni na olej zamiast drewna przez 1 milion osób pozwala zaoszczędzić 700 tys. ton drewna rocznie, co ma szczególne znaczenie dla zahamowania wylesień w Afryce i w Azji.

Morze jako źródło energii
Ogromnym, dotychczas niewykorzystanym źródłem energii są morza i oceny. Potencjał tkwiący w wietrze, energii fal i pływów jest tak wielki, że mógłby pokryć znaczną część zapotrzebowania na energię państw nadmorskich. Holenderska firma Econcern wymyśliła program Poseidon, który zakłada stworzenie systemu produkcji czystej energii z udziałem wszystkich państw leżących nad Morzem Północnym. Energia byłaby produkowana z elektrowni wiatrowych usytuowanych na morzu, a także z elektrowni wykorzystujących energię fal oraz przypływów i odpływów. Celem programu jest zagwarantowanie podaży energii z wykorzystaniem jedynie jej odnawialnych źródeł, a więc z pełną eliminacją emisji CO2.

Podniebne taksówki
Ten projekt powstał w Polsce, w Opolu. Podniebne taksówki MISTER (Miejski Indywidualny System Transportu Elektryczno-Rolkowego) są nowatorskim rozwiązaniem dla transportu publicznego w mieście. Małe, automatycznie sterowane pojazdy przewożą od jednej do pięciu osób, bezpośrednio między dowolnymi przystankami lekkiej, nadziemnej struktury szynowej tworzącej sieć wzdłuż siatki głównych ulic, na wysokości ok. 10 m nad ziemią. Struktura składa się ze słupów i lekkich szyn nośnych zawieszonych 10 m nad ulicami.

MISTER pozwala na znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem miejskim dzięki zmniejszeniu energochłonności na jednostkę masy użytkowej. Dodatkowo system zajmuje dużo mniejszą powierzchnię i pozwala na zmniejszenie zagęszczenia pojazdów samochodowych na ulicach.

Deszczówka to też bezcenna woda
Średnie, dzienne zużycie wody w gospodarstwach domowych w Polsce to 150 litrów na osobę. Aż 40 litrów zużywane jest do spłukiwania toalety, a kolejne na sprzątanie, mycie samochodu czy podlewanie ogródka. Wykorzystywana jest do tego woda uzdatniania czyli taka, którą przystosowano do celów spożywczych. Uzdatnianie wody wymaga bardzo dużych nakładów energii dlatego warto szukać rozwiązań, które pozwalają na zastąpienie wody spożywczej deszczówką. Zastosowanie specjalnych zbiorników do gromadzenia wody deszczowej spływającej z dachu, jak proponuje Titan Eko z Rokietnicy, pozwala na obniżenie zużycia wody o ponad połowę.

Masdar City
W 2006 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie zadecydowały, aby zbudować pierwsze na świecie miasto bez emisji CO2, bez odpadów i bez transportu samochodowego. Ma ono stanowić wielką promocję dla odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju.

Masdar City zaprojektowane zostało dla 50 000 mieszkańców na obszarze 6 km2. Ma ono być siedzibą kilku instytutów naukowych zajmujących się rozwojem odnawialnych źródeł energii i innowacjami technologicznymi. Energia elektryczna ma być w całości wytwarzana z energii słońca. Również odsalanie wody morskiej dokonywane będzie przy użyciu energii solarnej. Woda do irygacji okolicznych pól, stanowiących zaplecze żywnościowe, będzie pochodzić z tzw. wody szarej i oczyszczonych ścieków. Projekt ma charakter edukacyjny w skali światowej, jako konkretny przykład projektowania miast w XXI wieku.

Poznańska ekspozycja Technologie dla ochrony klimatu pokazywała zarówno zaawansowane technologie chroniące środowisko naturalne jak i całkiem proste rozwiązania, które może zastosować każdy z nas w życiu codziennym. Każdego dnia wystawę zwiedzało blisko 2,5 tys. osób. Obejrzeli ją m.in. Premier Donald Tusk, Wicepremier Waldemar Pawlak, Minister Środowiska z Holandii Jacqueline Cramer i Minister Środowiska z Japonii Ichiro Kamoshita.


W gąszczu przepisów przyda się …Poradnik o drzewach

Od 6 lat Klub Gaja prowadzi program Święto Drzewa. Jego ostatnia edycja  zakończyła się wynikiem ponad 73 tys. zasadzonych nowych drzew w Polsce i na świecie, i wpisaniem tej kwoty do efektów Kampanii Siedmiu Miliardów Drzew dla Planety Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Setki pytań i próśb o interwencje kierowanych do Klubu Gaja wskazują  jednak, że trzeba dbać, a nawet bronić drzew, które rosną już od dawna. Poradnik o drzewach powstał na podstawie najczęściej zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w takich sprawach.

Większość z nich dotyczy drzew rosnących w miastach i na terenach zurbanizowanych. W poradniku czytamy: Zieleń miejska to przede wszystkim płuca dla miasta. Drzewa w mieście są podstawowym dostarczycielem tlenu. Dobrym przykładem, uzmysławiającym ile tlenu produkują dla nas drzewa, może być informacja, iż jak szacuje prof. Janusz Hereźniak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego) jeden stuletni buk produkuje 1,7 kg tlenu na godzinę, co daje w sezonie wegetacyjnym 3500 kg na rok. Jest to ilość potrzebna dla około 10 osób.

Często za bezlitosne wycinki i przycinki drzew obwiniani są urzędnicy. Warto jednak podkreślić, że zdarzają się wśród nich i tacy, którzy sami szukają ratunku dla drzew „w gąszczu przepisów i odgórnych nakazów”. Specjaliści podkreślają, że zasadzenie młodego drzewka w zamian za wycięty dorosły okaz nie przyniesie od razu tego samego efektu ekologicznego. Prof. Hereźniak zwraca uwagę, że ze względu na możliwości pochłaniania dwutlenku węgla jedno stuletnie drzewo potrafi zrobić to co aż 1700 drzew 10-letnich.

Trzeba także pamiętać, że niewłaściwie wykonana tzw. pielęgnacja drzew może doprowadzić do ich kompletnego okaleczenia. Poradnik mówi o tym, że powinno się stosować takie przycięcie, które w jednym sezonie wegetacyjnym nie przekracza 20 % – 40 % korony w zależności od gatunku drzewa. Poza tym przycinkę drzew powinno wykonywać się w okresie ich spoczynku zimowego.

Poradnik zachęca także do uważnego obserwowania swojej najbliższej okolicy. Są drzewa, które zasługują na miano pomnika przyrody. Dlatego publikacja zawiera standardowy wniosek, który można złożyć w takiej sprawie, a także szacunkowe, minimalne wymiary drzew, które mogą stać się wystarczające do objęcia ich ochroną prawną, jako pomniki przyrody. Odnajdując kolejne pomniki przyrody, na których, zgodnie z procedurą, powinna zostać zawieszona właściwa tabliczka informacyjna, sami pogłębiamy edukację ekologiczną innych ludzi.

Autor Poradnika, Paweł Grzybowski podkreśla, że w wielu wypadkach sygnały o wycinaniu drzew pojawiają się już w trakcie takich działań. Lektura poradnika może jednak przyspieszyć reakcję. Dzięki niemu wiemy już do kogo trzeba się zwracać w konkretnych sprawach i w jaki sposób, a to już połowa sukcesu!


Nowe wydawnictwa Święta Drzewa 2008

Święto Drzewa  – dobre praktyki

dla rozwoju zrównoważonego

wersja pdf do pobrania

Święto Drzewa – chronimy klimat

społeczna odpowiedzialność biznesu

 wersja pdf do pobrania           

Święto Drzewa , Tree Day ,

 

La Fiesta del Arbol, Dagur tresins

– wydawnictwo w 4 językach

wersja pdf do pobrania


Zajęcia w Mysłowicach i Chorzowie
W dniu 11 marca przeprowadziliśmy zajęcia w Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach a w dniu 13 marca w Gimnazjum nr 3 w Chorzowie. Przedstawiliśmy działania Klubu Gaja oraz współpracujących z nami placówek oświatowych w ramach programu. Przedstawiliśmy znaczenie drzew w zapobieganiu niekorzystnym zmianom klimatycznym, oczyszczaniu powietrza w miastach oraz poprawie estetyki krajobrazu. Pokazaliśmy przykłady działań możliwych do podjęcia zarówno na terenie placówek oświatowych takich jak zbiórki makulatury czy sadzenie drzew jak i takich, które każdy z uczestników może podejmować indywidualnie takich jak zgłaszanie drzew do ochrony pomnikowej.

 

 

 

 


Zajęcia w Siemianowicach

W dniu 11 lutego odwiedziliśmy kolejną szkołę, w której realizowaliśmy zajęcia edukacyjne w ramach „Święta Drzewa” tym razem był to Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich. Omówiliśmy działania związane z programem realizowane zarówno przez Klub Gaja jak i placówki oświatowe oraz przedstawili wpływ, jaki wywiera sadzenie drzew na zmiany klimatu zarówno na poziomie globalnym jak na zmiany mikroklimatu w miastach. Przedstawiliśmy również procedurę zgłaszania drzew do ochrony pomnikowej tak, aby uczestnicy w przyszłości mogli indywidualnie przyczynić się do ochrony okazałych drzew.

 


Zajęcia edukacyjne

W nowym roku przeprowadziliśmy kolejne zajęcia edukacyjne w ramach programu „Święto Drzewa”. W dniu 23 stycznia i zajęcia odbyły się w Zespole Liceów im. Marii Słodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach. W dniu 26 stycznia przeprowadziliśmy zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Kętach a 02 lutego w Świetlicy w Mikuszowicach Krakowskich w Bielsku-Białej. Podczas zajęć przybliżyliśmy uczestnikom idee programu oraz działania realizowane w jego ramach, przedstawili zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych oraz ukazali, w jaki sposób sadzenie drzew i opieka nad nimi wpływa na powstrzymanie ocieplenia klimatu.

 


Skończył się COP-14 w Poznaniu

Wielokrotnie w wywiadach dla prasy, radia i telewizji, które miałem przyjemność udzielić w czasie trwania Konferencji Klimatycznej w Poznaniu, podkreślałem rozdźwięk pomiędzy tym, co dzieje się na samej konferencji a percepcją tego wydarzenia przez mieszkańców Poznania. Dobrze oddaje tą różnicę i atmosferę pytanie młodej Hinduski, która odbierając ulotkę o działaniach Klubu Gaja w Poznaniu w ramach Święta Drzewa, zapytała zupełnie szczerze: ”A gdzie podziali się Polacy? Jesteście pierwszymi, którzy wyszli na ulice i rozmawiają z uczestnikami konferencji ze świata.” Było w tym pytaniu wiele z prawdy. Brakowało na ulicach atmosfery wielkiego, międzynarodowego spotkania. Przyznam się, że po raz kolejny poczułem prowincjonalizm naszego kraju i kompletny brak zainteresowania światem. No chyba, że jedziemy na wakacje. Dosyć narzekania, też z resztą typowo polskiego.

Samą konferencję uważam za udaną dla Klubu Gaja i organizatorów obrad, zupełnie zaś nieefektywną jeżeli chodzi o konkretne ustalenia pomiędzy państwami uczestniczącymi w COP-14. Obawy wielu komentatorów sprzed kilku miesięcy okazały się niebezpodstawne. Wszyscy czekają na Kopenhagę i kolejny COP-15 nie spiesząc się do konkretnych ustaleń. Czy zdążą w czasie dwunastu miesięcy przygotować dobre porozumienie? Organizacje pozarządowe nie mają na to wielkiego wpływu, ale mogą informować i wyrażać swoje opinie. No cóż, nie jest to dużo.

Jeśli chodzi o Klub Gaja, było znacznie lepiej. Rozmawialiśmy z tysiącami ludzi. W naszym happeningu „Samotne drzewo – samotni ludzie” uczestniczyły setki osób. Stoisko Klubu Gaja odwiedzały szkoły, goście konferencji, politycy, dyplomaci i bardzo, bardzo dużo dziennikarzy z Polski i ze świata. Przez dwa tygodnie pracowaliśmy po 12 godzin dziennie. Prowadziliśmy wykłady w poznańskich szkołach, uczestniczyliśmy w dyskusjach, panelach i demonstracjach.
Wszystkim moim współpracownikom i partnerom bardzo dziękuję za pomoc i dobrą pracę.

Jacek Bożek

 


„Święto Drzewa” w Poznaniu

W grudniu 2008 podczas trwania Konferencji Klimatycznej w Poznaniu Klub Gaja przeprowadził 7  wykładów/prezentacji w ramach Programu edukacji ekologicznej “Święto Drzewa” w tamtejszych placówkach oświatowych. 

W dwóch poznańskich szkołach: Szkole Podstawowej nr 84 oraz Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przybliżyliśmy uczestnikom Program edukacji ekologicznej “Święto Drzewa”, jego zasady oraz przykłady działań prowadzonych w jego ramach. Uczniowie przedstawili działania, które przeprowadzili w ramach programu w swojej szkole.
Zajęcia odbywały się w czasie trwania w Poznaniu Konferencji Klimatycznej COP-14, co stało się okazją do powiedzenie o korzyściach wypływających z sadzenia drzew dla zapobieżenia zmianom klimatycznym.
Poza uczestnictwem w zajęciach uczniowie wzięli również udział w happeningu Klubu Gaja  Samotne drzewo – Samotni ludzie, który odbywał się codziennie na placu Wolności, każdy z uczestników napisał swoje życzenie dla drzewa, które zostało powieszone na samotnie rosnącym w tym miejscu wiązie.
W Szkole Podstawowej nr 84 miał również miejsce wernisaż prac plastycznych, których tematem przewodnim było „Święto Drzewa”. Wymogiem konkursowym prac było by uczniowie wykonywali je wspólnie z rodzicami. W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów.

 

O klimacie w poznańskich szkołach

W czasie trwania szczytu klimatycznego ONZ w Poznaniu przeprowadziliśmy również cykl pięciu wykładów/prezentacji “Święto Drzewa – chronimy klimat” na temat zmian klimatycznych oraz sposobów jakimi możemy im zapobiegać. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 84, Liceum Ogólnokształcącym nr 4 oraz Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 i były realizowane w ramach projektu ”Program edukacji ekologicznej Święto Drzewa”. Podczas zajęć przybliżyliśmy uczestnikom następujące zagadnienia: działania Klubu Gaja ze szczególnym uwzględnieniem tych służących ochronie drzew i zapobieganiu niekorzystnym zmianom klimatycznym, główne czynniki wywołujące ocieplenie klimatu, idea rozwoju zrównoważonego na przykładzie programu „Święto Drzewa”, zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych zarówno w Polsce jak i na świecie. Omówiliśmy działania, które można przeprowadzić na terenie placówek oświatowych służące zapobieżeniu zmianom klimatu oraz poprawie stanu środowiska naturalnego – sposoby oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej, sadzenie drzew, zakładania parków i ogrodów przyszkolnych, zbióra makulatury, poszukiwanie pomników przyrody itp.,  a także działania edukacyjne, które mogą służyć podniesieniu wiedzy uczestników na temat zmian klimatu np.: organizacja lekcji tematycznych, happeningów, konkursów plastycznych i literackich, konkursów i quizów, gazetek szkolnych, zajęć na ścieżkach dydaktycznych mówiących o wpływie zmian klimatu na szatę roślinną. Przedstawiliśmy znaczenie drzew: w środowisku miejskim, lasach, terenach nadrzecznych, zadrzewieniach śródpolnych, parkach i ich rolę w absorpcji dwutlenku węgla, a także sposoby ochrony drzew – ochrona gatunkowa, pomniki przyrody (przybliżenie procedury zgłaszania drzew jako pomniki przyrody) rezerwaty przyrody, parki narodowe, akcja „Zbieraj makulaturę ratuj konie” jako przykład działań łączących ochronę środowiska naturalnego, pomoc zwierzętom oraz osobom niepełnosprawnym. Omówiliśmy zależności pomiędzy zbiórką makulatury i innych surowców wtórnych a redukcją emisji dwutlenku węgla.

 


Happening najdłuższy w dziejach Klubu Gaja

Setki młodych ludzi przewijają się przez stoisko Klubu Gaja na Konferencji Klimatycznej w Poznaniu. Nie brakuje także chętnych, którzy chcą stanąć w jedynej w swoim rodzaju kolejce do samotnego drzewa. Od pierwszego dnia konferencji na poznańskim Placu Wolności prowadzimy najdłuższy w dziejach Klubu Gaja happening – mówi Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Z zaproszenia by stanąć w kolejce za rzeźbami Samotnych ludzi Agnieszki Gradzik i Wiktora Szostalo, gotowych do przytulenia drzewa lub przytulenia się do drzewa, skorzystało już wiele osób. Codziennie około południa ustawia się kilka kolejek. Czasami są to pojedyncze osoby, czasami jest ich kilkadziesiąt. Są to nie tylko mieszkańcy Poznania, ale także uczestnicy konferencji z całego świata. Przychodząc, wyrażają swoje zainteresowanie działaniami Klubu Gaja, a także komentarze, że konsekwentnie budujemy markę stowarzyszenia. Prasa, radio i TV informują o naszych działaniach. Ludzie przychodzą, żeby stanąć w kolejce, ale także, aby posłuchać o potrzebie sadzenia drzew, o realizacji naszego programu Święto Drzewa, wyjaśnia J. Bożek.

Klub Gaja codziennie od godziny dziewiątej rozdaje ulotki i materiały informacyjne przy wejściu na teren obiektów, w których odbywa się konferencja. Z wykładami na temat Święta Drzewa odwiedziliśmy również kilka poznańskich szkół. W południe stowarzyszenie jest już na Placu Wolności.

Zapraszamy Was do kolejki w jakiej jeszcze nigdy nie staliście. Do kolejki po wrażenia i przemyślenia! Codziennie w samo południe na Placu Wolności w Poznaniu.

Czytaj więcej o rzeźbach Agnieszki Gradzik i Wiktora Szostalo – Tree Hugger project


Rozpoczął się poznański COP

Kobieta, mężczyzna, człowiek z  rowerem i kilka innych ludzkich postaci skonstruowanych z wikliny i drewna stanęło przy samotnym drzewie na  Placu Wolności w Poznaniu.  Wokół nich w południe utworzyło się kilka kolejek osób zainteresowanych przyszłością Ziemi i tym co  rozpoczęło się w Poznaniu – Światową Konferencją Klimatyczną.

Pierwszy dzień happeningu Klubu Gaja na poznańskim COP to także tworzenie rzeźb, które powstają na terenie Targów Poznańskich gdzie stowarzyszenie ma swoje stoisko. Tu, Agnieszka Gradzik i Wiktor Szostalo pracują nad stworzeniem rzeźb Kobiet Chipko- broniących drzew w Indiach.
Drzewo na Placu Wolności ma szczególne znaczenie dla poznaniaków. Obronili je zbierając podpisy i sprzeciwiając się jego wycięciu, wyjaśnia Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Codziennie w południe w czasie trwania Konferencji Klimatycznej zapraszamy do naszej akcji wszystkich, którzy symbolicznie chcą dotknąć tego samotnego drzewa. Szkoda jednak, że konferencja odbywa się jakby ponad głowami obywateli, w mieście brakuje czytelnych sygnałów, że omawiane na COP-ie sprawy tak naprawdę dotyczą każdego z nas, podkreśla szef Klubu Gaja, który wraz z organizacją WWF są, jak na razie, najbardziej aktywnymi NGO-sami na poznańskim COP.

Wczoraj, Minister Środowiska, Maciej Nowicki otworzył w Poznaniu wystawę nowych technologii, których zastosowanie przyczynia się do ochrony klimatu. W poznańskiej konferencji bierze udział kilkanaście tysięcy uczestników.

Przeczytaj artykuł “Ustaw się w kolejce i przytul drzewo” w dodatku poznańskim Gazety Wyborczej

http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36001,6012729,Ustaw_sie_w_kolejce_i_przytul_drzewo_.html


Zajęcia w Czeladzi

Kolejną szkołą którą odwiedziliśmy i przeprowadzili zajęcia w ramach programu był Zespół Szkół nr 2 w Czeladzi. Zajęcia prowadziliśmy 19 listopada 2008 roku. Szkoła od lat aktywnie współpracuje z Klubem Gaja w ramach wszystkich naszych projektów. W ramach święta drzewa posadzono ponad 400 drzew na hałdzie w pobliżu szkoły. Przeprowadziliśmy dwa zajęcia w których uczestniczyli uczniowie z klas IV i II oraz III. Podczas zajęć przedstawiliśmy program „Święto Drzewa” i przykłady działań podejmowanych przez placówki oświatowe w jego ramach. Wspólnie zastanawialiśmy się nad działaniami które mogłyśmy przeprowadzić w Czeladzi. Przybliżyliśmy uczestnikom rolę i znaczenie drzew, zwłaszcza ich wpływ na niwelowanie niekorzystnych zmian klimatu. Z dużym zainteresowaniem spotkała się nasza akcja „Zbieraj makulaturę ratuj konie” łącząca działania na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego z pomocą niepełnosprawnym.

 


Warsztaty w Wałbrzychu

W Wałbrzychu stanęła kolejna rzeźba Pegaza!

W dniu 24 pażdziernika 2008 w Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu odbyły się warsztaty edukacyjno-artystyczne pod hasłem “Pegaz, pierwszy uratowany koń”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Programu edukacji ekologicznej “Święto Drzewa” i było równocześnie nagrodą dla społeczności szkoły za zbiórkę największej ilości makulatury w roku 2007 podczas akcji “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Uczniowie zebrali tu 17 ton makulatury, co dało kwotę 2550 złotych. Dzieki ich pomocy Klub Gaja uratował życie kolejnego konia – Tornada, który będzie służył w hipoterapii niepełnosprawnych dzieci w Łodzi.

Warsztaty tworzenia rzeźby Pegaza, który jest symbolem naszej akcji na rzecz ratowania koni, a zarazem pierwszym koniem o tym właśnie imieniu, uratowanym przez nasze stowarzyszenie, są wspólnym przedsięwzięciem Klubu Gaja oraz artysty plastyka Waldemara Rudyka. W zeszłym roku rzeźba Pegaza powstała w Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach, gdzie zebrano najwiecej makulatury w roku 2006.

W warsztacie w Wałbrzychu wzięło udział ponad 50 uczniów klas I i II gimnazjum. Podczas pracy powstała ponad trzy metrowa, przestrzenna rzeźba Pegaza z drewna, powietrza i metalu. Za główny budulec posłużyły nam odpady z tartaku – różnej długości i grubości kawałki desek, które łączyliśmy za pomoca gwoździ i drutu. Powietrze dopełniło dzieła, wypełniając przestrzenie pomiędzy stałymi elementami, dodając całej konstrukcji lekkości i “skrzydeł”.

Pracowaliśmy z wielkim zapałem, stukając wytrwale młotkami i zużywając niezliczoną ilość gwoździ. Często musieliśmy odchodzić od naszego dzieła, aby z daleka przyjrzeć się całości, ocenić właściwe proporcje i skorygować kształt rzeźby. Bardzo przydała się drabina, bo tylko z jej wysokości mogliśmy dosięgnąć dosięgnąć głowy i skrzydeł naszego konia.

Wałbrzyski Pegaz stanął na honorowym miejscu, przed wejściem do szkoły.


Zajęcia edukacyjne

W dniu 21 października prowadziliśmy zajęcia w Przedszkolu w Bystrej. W zajęciach wzięło udział 45 przedszkolaków. Podczas zajęć przybliżyliśmy uczestnikom znaczenie drzew i lasów. Powiedzieliśmy jakie korzyści mamy z drzew zarówno ma poziomie użytkowym jak i estetycznym. Ponadto pokazaliśmy w jaki sposób można rozróżnić kilka najbardziej popularnych gatunków drzew rosnących na terenie naszego kraju. Zajęcia zakończyliśmy pracą w grupach i przygotowaniem dużych wyklejanek wykonanych z liści drzew.

W dniu 16 października prowadziliśmy zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół nr 39 w Zabrzu. W zajęciach uczestniczyło 18 uczniów gimnazjum. Podczas zajęć przybliżyliśmy uczestnikom program „Święto Drzewa” i przedstawili cały szereg przykładów działań prowadzonych w szkołach w jego ramach np. zbiórek makulatury czy sadzeniu drzew. Mówiliśmy o roli drzew w środowisku a zwłaszcza o ich znaczeniu na terenach miast.


Sadzenie drzew w Nadleśnictwie Babki

20.10.2008 roku w Nadleśnictwie Babki odbyło się sadzenie drzew  w ramach ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji Święta Drzewa.
W bieżącym roku jest to VI edycja tej akcji, którą w Polsce zainicjował Klub Gaja. Sadzenie drzew miało miejsce w Leśnictwie Drapałka, w oddz. 56 l, na powierzchni 0,42 ha położonej bezpośrednio przy trasie szybkiego ruchu  „11” – trasie katowickiej. Obszar ten był dotychczas zabudowany halami „Centry”.  Obecnie budynki te zostały rozebrane, a powierzchnia będzie uproduktywniona poprzez posadzenie drzew.

W akcji sadzenia drzew wzięli udział przedstawiciele Klubu Gaja,przedstawiciele Skógræktarfélag Grindavíkur z Islandii, młodzież z Gimnazjum w Robakowie, przedstawiciele biznesu, przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, pracownicy Nadleśnictwa Babki.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników przez nadleśniczego Nadleśnictwa Babki dr inż. Mieczysława Kasprzyka. Następnie swoje wystąpienia mieli prezes Klubu Gaja – Jacek Bożek
oraz przedstawiciele biznesu. Rys historyczny lasów Leśnictwa Drapałka przedstawił st.specjal. Służby Leśnej mgr inż. Izabela Furman, natomiast rolę sadzenia drzew dla środowiska oraz plan zalesienia i instruktaż sadzenia omówił zastępca nadleśniczego mgr inż. Włodzimierz  Wrzeszcz.

O godz. 12.00 rozpoczęło się sadzenie  drzew. W sumie posadziliśmy blisko 4 tysiące sadzonek, w tym dębu bezszypułkowego- 3000 szt., grabu – 450 szt., lipy – 50 szt. oraz 100 szt. krzewów.

Po zakończonej pracy czekał na nas posiłek regeneracyjny przy ognisku. Wydarzenie zakończyło się spacerem edukacyjnym przez las, podczas którego zastępca nadleśniczego mgr inż. Włodzimierz Wrzeszcz omówił zagadnienia  selekcji leśnej na podstawie gospodarczego drzewostanu nasiennego dęba bezszypułkowego, a st. specjal. Służby Leśnej inż. Krzysztof Radke zaprezentował przejścia  dla zwierzyny zlokalizowanej pod trasą szybkiego ruchu.


VI edycja Święta Drzewa wystartowała

VI edycja Święta Drzewa  ruszyła, a inagurację programu swoją obecnością  uświetnili członkowie Ashoki z Francji, Nepalu i Islandii, członkowie islandzkiej organizacji społecznej The Forest Nursrey Klub z Grindaviku i współzałożycielka Klubu Gaja w Wielkiej Brytanii.

W sobotę, 11 października, wszyscy wzięli udział w symbolicznym sadzeniu młodnika  w Nadleśnictwie Chojnów koło Piaseczna w Leśnym Kompleksie Promocyjnym  “Lasy Warszawskie”. Nadleśnictwo przygotowało 400 sadzonek sosny pospolitej. Sadzili nie tylko nasi znakomici goście, ale przede wszystkim pracownicy strategicznego partnera VI edycji Święta Drzewa – LeasePlan Fleet Management w Polsce, który jest częścią globalnego koncernu LeasePlan Corporation N.V., światowego lidera wśród firm zarządzających flotami samochodowymi.

“Jestem podekscytowany, bo w tym roku jesteśmy po raz pierwszy skupieni wokół tej świetnej inicjatywy jaką jest Święto Drzewa” – powiedział podczas powitania uczestnikówe akcji, Sławomir Wontrucki, prezez zarządu LeasePlan Fleet Management (Polska).

Leśny Kompleks Promocyjny “Lasy Warszawskie” to ponad 48 tys. ha lasów położonych o kilkanaście minut jazdy samochodem od centrum Warszawy. To miejsce występowania wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Właśnie tu można zobaczyć  bociany czarne i łosie.


Inauguracja Święta Drzewa 2008

W piątek w Warszawie odbyła się inauguracja VI edycji Święta Drzewa. Organizatorzy – Klub Gaja oraz LeasePlan, Lasy Państwowe i Ashoka wspólnie z mieszkańcami Warszawy posadzili symbolicznie 3 jabłonie ozdobne w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego.

Wspólne zasadzenie 3 drzew było inauguracją VI edycji ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja – Święto Drzewa. Gościem honorowym spotkania był Minister Środowiska Maciej Nowicki. Odbył się również happening „Drzewo życzeń” organizowany przez artystę Ernesta Zawadę i uczniów z Gimnazjum w Pisarzowicach.

W tym roku częścią inauguracji VI edycji Święta Drzewa był międzynarodowy panel dyskusyjny „Wyzwania współczesnego świata”. Podczas spotkania dyskutowano o zmianie klimatu i problemach środowiskowych oraz o roli organizacji pozarządowych i biznesowych w obszarze ochrony przyrody.

„Poprzez Święto Drzewa chcemy pokazać, że każdy z nas może chronić naszą Planetę. Można powiedzieć, że niepokojące zmiany klimatu nas dopadły, dosłownie i w przenośni. Sadzenie drzew to prosta inicjatywa, która zmniejsza skutki globalnego ocieplenia” – mówi Jacek Bożek, prezes i założyciel Klubu Gaja.

Przesłanie Święta Drzewa „Zasadźmy drzewo dla pokoju” dociera do 35 krajów. W wielu miejscach na świecie Święto Drzewa to nie tylko projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ale także akcje sadzenia drzew w intencji pokoju współpracy i tolerancji.

Od 2007 roku program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) – ogólnoświatowej inicjatywie sadzenia drzew, która ma pomóc sprostać wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatyczne. W 2007 roku w Polsce udało się posadzić ponad 36 tysięcy drzew. Partnerem strategicznym akcji są Lasy Państwowe, które udostępniają nieodpłatnie sadzonki i służą pomocą merytoryczną.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

“Drzewo życzeń” przygotowane przez artystę Ernesta Zawadę oraz dzieci z Pisarzowic.

Minister Środowiska Maciej Nowicki oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Marian Pigan

sadzą jabłonkę w parku im. Marszałka Rydza Śmigłego.

Konferencja prasowa w hotelu Sheraton.

 

Nagrodę Czarodziejskiego Drzewa odbiera szkoła w Marzęcicach.

Międzynarodowy panel dyskusyjny “Wyzwania współczesnego świata”.

Lasy Państwowe przyjmują Certyfikat Partnera Programu Święto Drzewa.

Augusta Gisladottir z Islandii, Jacek Bożek i młodzież z warszawskich szkół podczas sadzenia drzew.

Lucky Chetri z Nepalu wraz z dziećmi wspólnie sadzą jabłoń.

Przedstawiciele firmy LeasePlan sadzą swoje drzewko.


Zasadż z nami drzewo!

10 października rusza VI edycja Święta Drzewa

W dniu 10 października 2008 w Warszawie odbędzie się inauguracja VI już edycji Programu  edukacji ekologicznej Święto Drzewa. Wydarzenie przygotowane zostało przez Klub Gaja oraz partnerów programu – LeasePlan, Lasy Państwowe i Ashoka.

Rozpoczniemy symbolicznym zasadzeniem 3 jabłoni ozdobnych w parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego z udziałem gościa honorowego Ministra Środowiska – Macieja Nowickiego, który patronuje całemu przedsięwzięciu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie happening “Drzewo Życzeń” przygotowany przez artystę Ernesta Zawadę. Do udziału w inauguracji zaprosiliśmy także pozostałych partnerów programu Święto Drzewa – Troton, Eco Service, Comarch S.A, Skógræktarfélag Grindavíkur z Islandii, a także przedstawicieli Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP), organizatorów Kampanii Miliarda Drzew dla Planety.

Po wydarzeniach w parku nastąpi uroczyste rozdanie Certyfikatów Partnerom Święta Drzewa oraz wręczenie Nagród Czarodziejskiego Drzewa i Pegaza za osiągnięcia w programie w roku 2007. Kolejnym punktem programu będzie międzynarodowy panel dyskusyjny “Wyzwania współczesnego świata” z udziałem gości z kraju i z zagranicy: Marian Pigan -Lasy Państwowe (Polska), Leszek Wieciech-AmCham Environmental Committee, Clinton Climate Initiative, Sally Naylor – Club Gaia UK (Anglia), Orri Vigfusson – The Norton Atlantic Salmon Fund (Islandia), Roberto Epple -European Rivers Network (Francja), Lucky Chhetri -Empowering Women of Nepal (Nepal). Panel poprowadzi Jacek Bożek z Klubu Gaja.

W czasie inauguracji zaprezentowana zostanie wystawa Klubu Gaja Święto Drzewa-chronimy klimat oraz film edukacyjny Święto Drzewa.

Kontynuując obchody Święta Drzewa w dniu 11 października 2008 będziemy wspólnie z zaproszonymi gośćmi sadzić las w Nadleśnictwie Chojnów pod Warszawą.

 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Konkurs Czarodziejskie drzewo

W roku 2008 Klub Gaja rozpoczął przyznawanie nagród Czarodziejskiego drzewa za osiągnięcia w programie Święto Drzewa

REGULAMIN KONKURSU

Czarodziejskiego  drzewa

w ramach Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

1. Organizator.
Organizatorem Konkursu „Czarodziejskie drzewo” jest Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja z siedzibą w Wilkowice, ul. Nad Wikówką 24.
2. Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów nagrody Czarodziejskiego drzewa za osiągnięcia w programie edukacji ekologicznej Święta Drzewa.

3.. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie podmioty; ( m.in. placówki oświatowe, nadleśnictwa, samorządy, instytucje, firmy) biorące udział w edycjach Święta Drzewa
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie przez uczestników kart zgłoszenia i sprawozdań, które uczestnicy prześlą do Klubu Gaja(poczta, meilem, faxem)
3. Organizator wyznacza 5 kategorii dla uczestników Konkursu:
a) kategoria – za największą ilość posadzonych drzew
b) kategoria – za współpracę
c) kategoria – za zaangażowanie i ilość uczestników
d) kategoria – za najciekawsze przeprowadzenie działań
e) kategoria – za zbiórkę makulatury
4. W Konkursie laureaci wyłonieni zostaną na podstawie w/w kart zgłoszenia i sprawozdań
5. Termin nadsyłania kart i sprawozdań do dnia  30 listopada każdego roku.

4. Organizacja i przebieg Konkursu.

1. Celem roztrzygnięcia Konkursu koordynator programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa powołuje Komisję Konkursową złożoną 3 osób.
2. Komisja Konkursowa – wyłania laureatów Konkursu spośród uczestników, nie później niż do 31 maja każdego roku.
4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.klubgaja.pl/swieto_drzewa/ w terminie do 15 czerwca co roku.

5. Nagrody i termin wręczenia nagród.
1. Organizator zapewnia nagrody Czarodziejskiego drzewa – w formie statuetki, którą uczestnicy otrzymują na własność
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas inauguracji Święta Drzewa w okolicach 10 października w roku 2008, 2009, 2010
o którym Organizator powiadomi pisemnie  laureatów konkursu.

W dniu 26 maja 2008 Komisja Konkursowa Klubu Gaja wyłoniła laureatów Konkursu Czarodziejskie Drzewo za osiągnięcia w Programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa w roku 2007. Nagrody Czarodziejskiego Drzewa zostaną wręczone tegorocznym laureatom podczas inauguracji Święta Drzewa 10 października 2008.

 

LISTA LAUREATÓW NAGRODY CZARODZIEJSKIEGO DRZEWA 2007

• Zespół Szkół w Marzęcicach –  za posadzenie 1919 drzew i 165 krzewów oraz za pomysł Drzewa Przyjaźni
• Nadleśnictwo Brodnica – za współpracę z Zespołem  Szkół w Marzęcicach
• Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Czemiernikach – za posadzenie 400 drzew
• Nadleśnictwo Lubartów – za współpracę ze Szkołą Podstawową im. T. Kościuszki w Czemiernikach
• Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni – za posadzenie 332 drzew i za pomysł wspólnego sadzenia z babciami i dziadkami
• Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim  – za otoczenie opieką 6 drzew pomnikowych i opracowanie Albumu „Pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy Bielsk”
• Urząd Miasta Koszalin  – za zgłoszenie największej ilości uczestników – 3800 osób i zaangażowanie 33 placówek oświatowych
• Starostwo Powiatowe w Limanowej – Powiatowe Centrum Ekologiczne za współpracę i zaangażowanie 24 placówek oświatowych, udział 1260 dzieci i posadzenie 768 drzew
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie –  za współpracę i sprawozdawczość oraz zaangażowanie 20 leśników
• Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”-  za posadzenie 100 drzew wspólnie z bezdomnymi
• Troton sp. z o.o.-  za posadzenie 5000 drzew i zalesienie Beskidów

 


 

Nagroda Pegaza i posumowanie akcji “Zbieraj makulature, ratuj konie”

W roku szkolnym 2007/2008 dzieci i młodzież zebrały szacunkowo ok 230 ton makulatury. W tej edycji dołączyła do nas firma TNT Express Worldwide Poland, która zebrała 49 ton makulatury. W sumie udało nam się zebrać 279 ton. Dziękujemy wszystkim uczestnikom , to nasz wspólny sukces.

Laureatem Nagrody Pegaza został Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Szkoła uzbierała 17 ton makulatury, co dało kwotę 2550 złotych. W zbiórkę makulatury zaangażowali się nie tylko uczniowie szkoły, ale także rodzice, nauczyciele, osoby prywatne, instytucje i firmy. Gratulujemy! Warsztat Pegaz dla uczniów biorących udział w akcji odbędzie się w pażdzierniku 2008 w ramach obchodów VI edycji Święta Drzewa. Wspólnie stworzymy rzeźbę kolejnego Pegaza.

Wyróżnieni w akcji “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”

* 17 LO w Warszawie

* SP nr 2 w Lubusku

* SP nr 10 w Poznaniu

* 4 LO w Kaliszu

* SP nr 3 w Zamościu

* SP nr 2 w Piasecznie

* Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich

* SP w Młochowie

* SP nr 109 w Krakowie

* SP nr 1 w Legionowie


Podsumowanie trasy promocyjnej Święta Drzewa

Wrocław i Poznań były ostatnimi już miastami na naszej trasie promocyjnej Programu edukacji ekologicznej “Święto Drzewa”.

22.09.2008 odbyło się spotkanie promocyjne w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, natomiast  23.09.2008 w Urzędzie Miasta w Poznaniu. Wcześniej odwiedziliśmy Kołobrzeg, Katowice i Limanową. Podczas prezentacji programu można było wysłuchać wykładu prezesa Klubu Gaja Jacka Bożka o genezie programu, jego efektach i przyszłych planach, a także zobaczyć film Święto Drzewa – dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa Święto Drzewa chronimy klimat.

Różnorodność gości i ich zainteresowanie programem potwierdza nasze spostrzeżenia, że coraz więcej osób chce robić coś pozytecznego dla siebie i środowiska naturalnego. w tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy wsparli nas w przygotowaniu i przeprowadzeniu trasy promocyjnej – firmie Troton, Powiatowemu Centrum Ekologicznemu w Limanowej, Bibliotece Śląskiej w Katowicach, stowarzyszeniu Eko-Unia, Urzędowi Miasta Poznań.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

spotkania we Wrocławiu i w Poznaniu

 


Sadzimy 28 tysięcy drzew !

Klub Gaja wraz z partnerami Święta Drzewa sadzi w Beskidach 28 tysięcy drzew.
Na powierzchni ponad 4 ha, pod szczytem Magury, w masywie Klimczoka będą rosnąć nowe buki, jodły, świerki i modrzewie. Nowe drzewa sadzone są w ramach przebudowy drzewostanów świerkowych, które masowo umierają w Beskidach.

Sadzenie tego lasu jest wspólnym przedsięwzięciem Klubu Gaja, Lasów Państwowych i firm, które współpracują z Klubem przy realizacji programu Święto Drzewa. Są to: LeasePlan, Troton, Eco Service, Comarch, Wydawnictwo Sonia Draga i firma Michelin.

Wiosną, do nowo posadzonego lasu tzw. demonstracyjnego (edukacyjnego) poprowadzona zostanie ścieżka edukacyjna, która będzie się rozpoczynać w Bystrej.


Święto Drzewa w filmie dokumentalnym o najlepszych praktykach

Program Klubu Gaja – Święto Drzewa zostanie opisany  w filmie dokumentalnym o najlepszych sposobach wykorzystywania wsparcia finansowego udzielonego Polsce przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Film powstaje na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Święto Drzewa jest jedynym programem edukacji ekologicznej, który zdecydowano się pokazać w tym dokumencie. Pozostałe przykłady “the best practice”  dotyczą dużych inwestycji, takich jak budowa oczyszczalni ścieków (tzw. twardych projektów).

W czwartek (11 września) Jacek Bożek zabierze filmowców na stoki Klimczoka  w Beskidzie Śląskim. W  październiku, właśnie tu z okazji Święta Drzewa posadzonych zostanie około 20 tys. drzew.

Partnerem Klubu Gaja w realizacji programu Święto Drzewa  2008- 2010  jest  Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub in Grindavik) z Islandii. W czerwcu Klub Gaja gościł w Islandii, teraz Islandczycy przyjadą do Polski. 10 października w Warszawie wezmą udział w inaguracji VI edycji Święta Drzewa. Za rok “dobra polska praktyka” zostanie przeniesiona do ich kraju i Święto Drzewa doczeka  się  inaguracji   w Islandii !

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 


Święto Drzewa w Katowicach

W dniu 10 września 2008 spotkanie promocyjne  programu Święta Drzewa odbyło się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

W wydarzeniu wzięło udział  około 150 osób, m.in. przedstawiciel Lasów Państwowych oraz śląskie media. Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież ze śląskich szkół – Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu, SP nr 45 z Katowic, II LO z Katowic oraz II LO z Gliwic. Zgromadzonych gości powitała z-ca Dyrektora Biblioteki Śląskiej pani Magdalena Skóra. Nastepnie odbyła się konferencja prasowa, po której nastapiło uroczyste otwarcie wystawy “Święto Drzewa – chronimy klimat”. Po tym wstępie Jacek Bożek – prezes Klubu Gaja przedstawił założenia i cele programu Święto Drzewa. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu edukacyjnego “Święto Drzewa – dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego”.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Święto Drzewa w Limanowej

W ramach trasy promocyjnej Programu  edukacji ekologicznej Święto Drzewa Klub Gaja zawitał do Limanowej. 

 

W dniu 9 września 2008 w tutejszym Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja dla nauczycieli z powiatu limanowskiego poświęcona programowi Święto Drzewa. Organizatorem spotkania był Klub Gaja oraz Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej, które już po raz czwarty bierze udział w organizowaniu Święta Drzewa na terenie Powiatu Limanowskiego. W roku 2007 w programie udział wzięły tu 24 placówki oświatowe, które wspólnie posadziły 768 drzew. Za to szczególne zaangażowanie i współpracę Starostwo Powiatowe w Limanowej – Powiatowe Centrum Ekologiczne zdobyło w tym roku nagrodę Czarodziejskiego drzewa.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Święto Drzewa w Kołobrzegu
W dniu 6 września 2008 w nowo otwarym Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyła się promocja VI edycji Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa.

W ramach wydarzenia odbyła się prezentacja wystawy Święto Drzewa – chronimy klimat, wykład Święto Drzewa – dobre praktyki oraz premiera filmu Święto Drzewa – dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego. Z naszym przesłaniem trafiliśmy do gości pierwszego w kraju konkursu malarstwa airbrush “Ucho van Gogha”, który odbywał się w tym samym czasie w Kołobrzegu.

Nasze działania w regionie nadmorskim są szczególnie owocne dzieki bardzo dobrej współpracy z firmą Troton, która jest partnerem Święta Drzewa. Wizyta Klubu Gaja i promocja Święta Drzewa spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Święto Drzewa – trasa promocyjna

Trasa promocyjna Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa 2008
– Kołobrzeg, Limanowa, Katowice, Wrocław, Poznań.

Klub Gaja w ramach VI edycji Święta Drzewa w roku 2008 zaprasza na spotkania podczas trasy promocyjnej Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa, na których zaprezentujemy wystawę Święto Drzewa chronimy klimat, wykład Święto Drzewa – dobre praktyki oraz pokaz premierowy filmu Święto Drzewa – dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego. Spotkania odbędą się w Kołobrzegu, Limanowej, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.

Kołobrzeg – 06.09.2008, godz. 11.00-17.00, Regionalne Centrum Kultury
Limanowa – 09.09.2008, godz. 10.00-13.00, Starostwo Powiatowe, ul. Józefa Marka 9
Katowice – 10.09.2008, godz. 11.00-13.00, Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, sala Parnassos
Wrocław – 22.09.2008 ,  godz. 11.00-13.00, Urząd Marszałkowski, ul. Dobrzyńskiej  21/23
Poznań –  23.09.2008,  godz. 11.00-13.00, Urząd Miasta, plac Kolegiacki 17, sala sesyjna

Serdecznie zapraszam
Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


Klub Gaja sadzi drzewa na Islandii

W dniach 18 -25 czerwca 2008 Klub Gaja gościł z wizytą studyjną na Islandii w ramach Programu edukacji  ekologicznej Święto Drzewa

 

Islandzkim partnerem Klubu Gaja w realizacji projektu Święto Drzewa jest organizacja społeczna Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub in Grindavik), która  zajmuje się sadzeniem i ochroną drzew w Grindaviku, polożonym na południowym wschodzie wyspy. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami naszej partnerskiej organizacji, na którym zaprezentowaliśmy założenia, cele i rezultaty programu Święto Drzewa, który w tym roku doczeka się już  VI edycji. Po spotkaniu wspólnie sadziliśmy drzewa – w sumie 72 sztuki świerka i topoli, które w trudnym klimacie islandzkim najlepiej się przyjmują.

W trakcie wizyty studyjnej spotkaliśmy się także z przedstawicielem organizacji dotowanej przez rząd islandzki, realizującej projekt zalesienia południowej części kraju, która jest bardzo uboga w drzewa  – South Iceland forest project oraz oglądaliśmy tereny, które poddawane są zalesianiu.  Projekt realizowany jest od 1998 roku nie tyko na południu, ale  także w innych częściach wyspy, a jego głównym celem jest odtworzenie lasów na Islandii na terenach poniżej 400 metrów na poziomem morza w przeciągu najblizszych 40 lat.

O naszym Programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa rozmawialiśmy także z członkiem Ashoki z Islandii Orrim Vigfussonem, którego zaprosiliśmy na inaugurację Święta Drzewa  10 października 2008.

10 października 2008 będziemy gościli naszego partnera z Islandii w Polsce na inauguracji VI edycji Święta Drzewa w Warszawie, a w roku 2009 chcemy zorganizować inaugurację Święto Drzewa i akcję sadzenia drzew w Islandii.

VI/VII edycja Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa w latach 2008-2009, realizowana jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie w Grindaviku z naszym islandzkim partnerem projektu “Święto Drzewa”, lokalną organizacją

Skógræktarfélag Grindavík. Prezentacja Programu “Święto Drzewa” , planowanie wspólnych działań.

Sadzenie drzew na ubogiej w roślinność , islandzkiej ziemi.

Wspólnie posadzilismy 72 drzewa – świerki i topole, które najlepiej się tu przyjmują

Spotkanie z koordynatorem projektu

South Iceland Project,

Bodnarem Gudulundssonem

islandzki las na południu kraju

Bodnar Gudulundsson, Augusta Gisladottir,

koordynatorka projektu “Swięto Drzewa” w Islandii

i Jacek Bożek


Święto Drzewa w Islandii i na świecie

W dniu 17 czerwca 2008 roku o godzina 11.00 w ośrodku Klubu Gaja Lecznica w Wilkowicach odbyła sie konferencja prasowa dotycząca kolejnych edycji Święta Drzewa oraz współpracy z nowym partnerem z Islandii. 

 

1 kwietnia 2008 Klub Gaja rozpoczął realizację VI/VII edycji projektu „Program edukacji ekologicznej Święto Drzewa” w latach 2008-2009, dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Działania zaplanowane do realizacji w projekcie będą polegały na przeprowadzeniu w kraju i na świecie akcji sadzenia drzew 10 października 2008 i 2009 w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi oraz prowadzeniu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży dotyczącej sadzenia i ochrony drzew. Przeprowadzona zostanie także kampania informacyjna na temat znaczenia i roli  jaką odgrywają drzewa w życiu człowieka w szczególności w ochronie klimatu.

Naszym partnerem w realizacji projektu jest Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub in Grindavik) z Islandii. Nasza współpraca obejmować będzie przenoszenie doświadczenia i dobrych praktyk programu Święto Drzewa na grunt lokalny w miejscowości Grindavik, obejmować będzie wizyty studyjne oraz udział przedstawicieli organizacji z Islandii w inauguracji 10 października 2008 w Polsce oraz przeprowadzenie programu Święto Drzewa i akcji sadzenia drzew w 2009 w Islandii.

W tym roku Honorowy Patronat nad programem Święto Drzewa objął  Minister Środowiska Maciej Nowicki

W dalszym ciągu będziemy kontynuować nasz udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety UNEP (ONZ). W tym roku wspólnym przesłaniem jest posadzenie 7 miliardów drzew na całym świecie. Będziemy kontynuować także współpracę z naszymi partnerami strategicznymi – Lasami Państwowymi oraz partnerami – LeasePlan, Troton,
Eco Service, Comarch, Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego.


Prezentacja „Święto Drzewa” w Zespole Szkół im Reymonta w Częstochowie.

W dniu 11 czerwca 2008 roku odbyła się prezentacja programu w dla uczniów Zespołu Szkół im. Reymonta w której uczestniczyło 25 uczniów. Placówka bardzo aktywnie włączyła się w program a zwłaszcza w akcje „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Zapoznaliśmy uczestników z przebiegiem akcji w innych placówkach oświatowych, losami uratowanych koni oraz przedstawiliśmy miejsca do których trafiły wykupione przez nas zwierzęta i sposoby w jaki mogą obecnie służyć ludziom. Kolejnym tematem poruszonym podczas zajęć był wpływ jaki wywiera odzyskiwanie surowców wtórnych z zwłaszcza makulatury na stan środowiska naturalnego. Staraliśmy się przybliżyć wszystkie pozytywne aspekty recyklingu papieru począwszy od zmniejszenia zapotrzebowania na drewno, poprzez oszczędności energii związanej z jego wytworzeniem kończąc na ukazaniu korzyści wynikających ze zmniejszenia powierzchni terenów zajmowanych przez składowiska odpadów. Następnie omówiliśmy wpływ każdego z tych elementów na stan środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne.


Prezentacja „Święto Drzewa” w gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej. 
W dniu 05 czerwca 2008 przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne w ramach programu „Święto Drzewa” w gimnazjum nr 8 na osiedlu Karpackim w Bielsku-Białej. W zajęciach wzięło udział 27 uczniów kasy drugiej. Na wstępie w kilku słowach przybliżyliśmy uczestnikom spotkania historie działań ekologiczno-społecznych Klubu Gaja ze szczególnym uwzględnieniem naszych programów edukacyjnych. Następnie omówiliśmy program „Święto Drzewa” począwszy od przybliżenia różnego typu działań podjętych przez placówki oświatowe tak aby pokazać młodzieży przykłady które mogą oni zrealizować w swojej szkole. Święto Drzewa jest również dobrym przykładem kampanii społecznej w którą angażują się różnego rodzaju podmioty gry społecznej takie jak; placówki oświatowe, organy samorządowe, przedstawiciele biznesu oraz Lasy Państwowe. Pozwala to pokazać młodzieży nie tylko walory ekologiczne programu ale również sposób funkcjonowania organizacji społecznych i metody prowadzenia dużych ogólnopolskich kampanii edukacyjno-ekologicznych. Na zakończenie spotkania omówiliśmy wpływ sadzenia drzew na zmiany klimatu na świecie.


Prezentacja „Święto Drzewa” w gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej.

W dniu 26 maja 2008 w ramach Programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa” przeprowadziliśmy wykład/prezentacje dla 19 uczniów klasy II A. Podczas zajęć przybliżyliśmy uczestnikom program i sposoby włączenia się do niego. Powiedzieliśmy o znaczeniu drzew dla klimatu i niwelowania coraz większej emisji dwutlenku węgla. Korzystając z okazji że zajęcia odbywały się w Bielsku-Białej mogliśmy powiedzieć o naszych lokalnych działaniach związanych z ochrona i sadzeniem drzew.


Zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie.

W dniu 16 maja 2008 roku w ramach programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa” przeprowadziliśmy zajęcia dla 38 uczniów z klas IV, V i VI.
Szkoła bardzo aktywnie włączyła się w „Święto Drzewa” sadząc drzewa zarówno na terenie szkoły. Podczas zajęć przedstawiliśmy uczestnikom program „Święto Drzewa” i różnego rodzaju działania przeprowadzone w jego ramach zarówno przez Klub Gaja jak i przez placówki oświatowe w nim uczestniczące. Powiedzieliśmy o znaczeniu drzew w ekosystemie, powodach, dla których warto sadzić drzewa zarówno na terenie miast jak i na terenach podmiejskich czy leśnych. Zapoznaliśmy uczestników z podstawowymi gatunkami drzew rosnących na terenie naszego kraju oraz przedstawili przykłady uzyskiwanych z nich wyrobów np. mebli giętych wykonywanych z bukowego drewna. Przedstawiliśmy akcje Klubu Gaja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” poprzez uczestnictwo, w której każdy z uczestników na wpływ na ilość wycinanych drzew, może przyczynić się do uratowania koni oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.


Wykład Święto Drzewa w Poznaniu

W dniu 11 kwietnia 2008 w ramach projektu-Program edukacji ekologicznej Święta Drzewa prowadziliśmy zajęcia w szkole podstawowej nr 10 w Poznaniu. W zajęciach wzięło udział 18 uczniów klasy VI a. Podczas zajęć przedstawiliśmy program Święto Drzewa oraz sposoby w jaki uczniowie mogą się w niego włączyć. Powiedzieliśmy również o akcji “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”,  w której szkoła bardzo aktywnie uczestniczy. Pokazaliśmy zdjęcia koni uratowanych przez Klub Gaja i opowiedzieliśmy ich historie. Mówiliśmy o roli jaką spełniają drzewa w ekosystemach, zarówno leśnych jak i miejskich oraz o różnicach pomiędzy nimi. Wspólnie staraliśmy się wymyślić sposoby na ochronę drzew i zwiększenie ich ilości w naszym kraju.

 

 

 

 


Święto Drzewa w Jaworzu

W dniu 7 kwietnia 2008 roku rozpoczęliśmy cykl zajęć edukacyjnych w ramach Programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”. W pierwszych zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy VI b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu.

 

Na początku zajęć przybliżyliśmy uczestnikom cele programu oraz krótko powiedzieliśmy co udało się zrobić do tej pory. Następnie rozmawialiśmy na temat roli i drzew w środowisku naturalnym oraz ich znaczenia w gospodarce człowieka. Kilka chwil poświęciliśmy przybliżeniu akcji zbieraj makulaturę ratuj konie oraz zachęceniu do zaangażowania się w nią. Ponadto zapoznaliśmy uczestników z podstawowymi sposobami rozpoznawania najbardziej popularnych gatunków drzew rosnących w naszym kraju.

W szkole została zapoczątkowana tradycja corocznego sadzenia drzewa przez uczniów klas szóstych w ramach obchodów Dnia Ziemi. W tym roku została posadzona jodła koreańska, którą szkoła otrzymała od Nadleśnictwa Bielsko w zamian za zebrane przez uczniów żołędzie i kasztany przeznaczone na zimowe dokarmianie zwierząt.

Dziękujemy Pani Mirosławie Hawełek oraz Pani Bożenie Ryś za zaproszenie do szkoły i zorganizowanie naszych zajęć.